Autogiro


Du kan kontakta vår Konsumentsupport genom vårt kontaktformulär om du har några frågor om våran integritetspolicy eller hanteringen av dina personuppgifter.
 

Har du en okänd autogirodragning på ditt bankkonto? Om du inte minns vilket företag som du har ett autogiro med, så kan du kontakta oss via vårt kontaktformulär och bifoga ditt betalningsbevis från din internetbank så kommer vi att undersöka detta åt dig.

I betalningsbeviset måste följande information tydligt framgå:

• Kontoinnehavarens namn
• Belopp
• Datum för överföring
• Avsändande kontonummer
• Mottagande kontonummer
• Referens

Accepterade format är pdf, png och jpeg.
 

Om du inte känner igen en transaktion i e-postmeddelandet som skickas till dig, vänligen kontakta oss genom vårt kontaktformulär. Se till att bifoga betalningsbeviset från din bank (om det finns) och även en kopia av e-postmeddelandet du fick så att vi kan hjälpa dig att identifiera handlaren.
 

Om vi har identifierat att du eller en person nära dig kan vara en PEP (Politiskt Exponerad Person), vänligen kontakta genom våran kontaktformulär och förse oss med det 10-siffriga OrderID från botten av Trustlys betalningsruta (popup-fönster).

Om du stängde Trustly-betalningsfönstret och inte längre har tillgång till det 10-siffriga OrderID, behöver du inte oroa dig. Kontakta oss med följande information:
  • Förnamn
  • Efternamn
  • Personnummer
  • Datum för transaktionen

Vi kommer att undersöka detta och återkomma till dig med mer information.
 

Trustly är en betalningsmetod som gör det enkelt för dig att betala för prenumerationer, lån och försäkringar direkt från din internetbank på en snabbt, enkelt och säkert sätt.

Med autogiro så har du givit Trustly ett medgivande att ta pengar direkt från ditt bankkonto på begäran av e-handlaren. Trustly hanterar dessa mandat och e-handlaren kan göra återkommande dragningar direkt ifrån ditt bankkonto. 

Om du vill avsluta ett mandat eller om du har några frågor om autogirot, så behöver du kontakta den e-handlare där autogirot är uppsatt. De kommer att kunna hjälpa dig med de frågor som du har. 

Om du skulle vilka ta bort ditt medgivande, så kan du kontakta oss genom att skicka ett mejl till oss via vårt kontaktformulär, vänligen bifoga en kopia på ditt mandat från din internetbank, alternativt ditt relaterade betalningsbevis.
 

Om du inte kan fullfölja registreringen eller om du får ett felmeddelande i betalningsrutan, kontakta företaget/handlaren direkt så att de kan undersöka anledningen. Om de skulle behöva ytterligare assistans i sin undersökning så vet de vilka de ska kontakta. 

Om företaget i fråga inte skulle kunna hjälpa dig, eller ifall du fick ett meddelande om att du är en PEP (Politiskt Exponerad Person), kontakta oss genom vårt kontaktformulär och bifoga en skärmdump/bild från betalningsrutan där felmeddelande tydligt framgår. Se till att det 10 siffriga OrderID:t är synligt i botten på betalningsrutan så kommer vi återkomma med mer information.

Läs mer om PEP under artikeln: “Jag har blivit flaggad som PEP (Politiskt Exponerad Person)”-
 

Ja, mandatet kan återkallas. Eftersom du kan ha mandat med flera olika handlare, så rekommenderar vi att du i första hand kontaktar din handlare om du vill ta bort eller annullera ett mandat. Du kan även kontakta oss genom vårt kontaktformulär om du vill ta bort ett mandat. Om mandat för alla handlare är borttagna, så kommer mandatet att försvinna helt från din internetbank. 

Du kan också ta bort mandatet direkt från din internetbank själv, men ha i åtanke att detta kommer att ta bort alla autogiromandat som du har med Trustly. 
 

Detta är en del av våran Autogirotjänst. Du kan digitalt underteckna ett autogiro-mandat en gång på handlarens hemsida och efter det kan du slutföra transaktioner med denna handlare med ett klick, utan att behöva signera varje transaktion separat.

Rekommenderad artikel: Hur registrerar jag mig för Trustly Direct Debit?
 

Det beror på din bank, men för de flesta svenska bankerna så kan du hitta mandatet när du loggar in på din internetbank. Vi rekommenderar att du följer upp med din handlare och banken om du har några frågor.
 
TRUSTLY’S ALLMÄNNA VILLKOR OCH BESTÄMMELSER FÖR MEDGIVANDE OCH BETALNING VIA TRUSTLY DIRECT DEBIT, VERSION 3.1 (”VILLKOR OCH BESTÄMMELSER”)

1. ALLMÄN INTRODUKTION TILL TJÄNSTEN

1.1 Trustly Direct Debit är en tjänst som har utvecklats av Trustly Group AB (registreringsnummer 556754-8655), ett svenskt licensierat betalningsinstitut) (”Trustly”), enligt vilken du (”Användaren”) ger Trustly ett mandat att genomföra återkommande betalningar från Användarens bankkonto via autogiro till en onlineleverantör som tillhandahåller en produkt eller tjänst till Användaren (”Handlaren”), (”Tjänsten”).

1.2 Genom att lämna ditt medgivande till den medgivandetext för autogiro (”Medgivandetext) som du hittar i samband med att du väljer vilket bankkonto du vill ansluta och genom att godkänna dessa Villkor och Bestämmelser ger Användaren Trustly ett mandat att dra pengar från det anslutna kontot via autogiro. Beloppet som ska dras aviseras till Användaren av Handlaren. Dragningen från ditt bankkonto sker inom sju bankdagar från det att Trustly initierar dragningen.

1.3 Saknas täckning på kontot dagen då beloppet ska dras så kan nya försök komma att göras. Alternativt kan Användaren komma att uppmanas betala beloppet med annan betalningsmetod. Saknas täckning på kontot vid dagen beloppet ska dras kan avgifter och dröjsmålsränta tillkomma i enlighet med vad som avtalats.

1.4 Tjänsten erbjuds inte av Användarens bank och är inte ansluten till Användarens bank. Tjänsten tillhandahålls till Användaren av Trustly, via Handlaren. Läs igenom Villkoren och Bestämmelserna noga. Gå inte vidare med transaktionen om du inte accepterar Villkoren och Bestämmelserna.

1.5 Dessa Villkor och Bestämmelser innehåller informationen som Trustly ska tillhandahålla till Användaren enligt 4 kapitlet 10 § i Lag (2010:751) om betaltjänster (”Betaltjänstlagen”). Användaren kan när som helst begära att få en kopia på dessa Villkor och Bestämmelser genom att skicka en fråga till Trustly via de kanaler som anges under avsnitt 14 nedan.

1.6 Dessa Villkor och Bestämmelser kan komma att bli justerade från tid till en annan. För det fall att en ändring av villkoren sker kommer den reviderade versionen av dessa Villkor och Bestämmelser att anges med ett nytt versionsnummer. Användaren kommer att få en kopia av de uppdaterade Villkoren och Bestämmelserna senast 2 månader innan de föreslagna ändringarna träder i kraft. Användaren kan antingen acceptera eller avvisa ändringarna innan de träder i kraft. Användaren ska anses ha accepterat ändringarna till Villkoren och Bestämmelserna om Användaren inte meddelat Trustly annat innan ändringarna föreslås att träda i kraft. Om Användaren avvisar ändringarna, ska Användaren ha rätt att säga upp dessa Villkor och Bestämmelser utan extra kostnad och med omedelbar effekt fram till dagen som ändringarna skulle ha trätt i kraft.

2. INLOGGNINGSINFORMATION OCH LIKNANDE SOM TILLHANDAHÅLLS AV ANVÄNDAREN

2.1 Uppsättningen av autogiromedgivandet, som görs genom att Användaren loggar in på sin internetbank med BankID och väljer vilket konto denne vill ansluta till medgivandet, ska anses utföras av kontots auktoriserade användare. Den inloggningsinformation som tillhandahålls av Användaren i samband med inloggningen samlas in och behandlas av Trustly. Trustly vidarebefordrar informationen via tjänstens gränssnitt till motsvarande gränssnitt i Användarens internetbank över en etablerad, säker anslutning. All kommunikation som överförs vid användning av tjänsten är krypterad och Användarens hemliga inloggningsinformation lagras aldrig utan vidarebefordras till motsvarande inmatningsfält hos vald bank.

3. INFORMATION OM ANVÄNDAREN

3.1 Genom att godkänna autogiromedgivandet med BankID bekräftar Användaren att Trustly hämtar information om Användaren från Användarens internetbank och behandlar informationen i enlighet med, och för de syften som anges i Integritetspolicy.

4. OBEHÖRIGA TRANSAKTIONER

4.1 Har det genomförts en obehörig transaktion från Användarens bankkonto till följd av att Användaren har underlåtit att skydda sin personliga inloggningsinformation, ansvarar Användaren för beloppet, dock högst 400 kr. Om den obehöriga transaktionen har genomförts till följd av grov oaktsamhet, ska Användaren stå för hela beloppet, dock högst 12 000 kr. Har Användaren handlat särskilt klandervärt, ansvarar Användaren dock för hela beloppet. För det fall att Användaren har rätt till ersättning enligt denna punkt 4.1 ansvarar Användarens bank för dessa anspråk.

4.2 Om Användaren upptäcker att det har skett felaktigt genomförda dragningar eller obehöriga transaktioner på Användarens bankkonto med Tjänsten ska Användaren meddela det till Trustly omedelbart. Användaren ska även meddela dennes bank så snart det kan ske efter att ha fått vetskap om de obehöriga transaktionerna, annars ansvarar Användaren för hela beloppet. Om även någon annan än Användaren är behörig enligt kontoavtalet ska den andra personens handlande räknas som om Användaren själv hade handlat.

5. INFORMATION OM BETALNINGSTRANSAKTIONER

5.1 På begäran av Användaren ska Trustly tillhandahålla Användaren en lista över betalningstransaktioner som utförts enligt autogiromedgivandet innehållande följande uppgifter:
uppgifter som gör det möjligt att identifiera betalningstransaktionen samt, när det är lämpligt, uppgifter som avser betalningsmottagaren;
transaktionens belopp i den valuta som används i betalningsordern;
uppgift om valuteringsdag för debitering eller datum när betalningsordern togs emot; och
information om växlingskurs om sådan använts enligt avsnitt 13.2.

5.2 Trustly ska inte behöva tillhandahålla informationen ovan mer än en gång i månaden. Informationen kommer att skickas till Användaren via mail.

6. ALLMÄNNA KRAV PÅ KVALIFICERING FÖR ATT ANVÄNDA TJÄNSTEN

6.1 För att använda Tjänsten måste Användaren vara minst arton (18) år, eller ha uppnått sådan ålder som krävs av Handlaren, ha kapacitet att ingå juridiskt bindande avtal och rätt att disponera över de tillgångar som finns tillgängliga i Användarens internetbank. Användaren garanterar härmed att nämnda krav är uppfyllda. Användaren garanterar även att denne inte ska använda Tjänsten för något syfte som bryter mot dess överenskommelser med tredje parter eller tillämplig lagstiftning. Användaren är personligt ansvarig för alla sådana brott och tillstår, genom att använda Tjänsten, att användningen av densamma inte resulterar i något sådant brott.

7. TRANSAKTIONSTIDER

7.1 Användaren är medveten om att betalningar som genomförs via autogiro går genom vanliga clearingsystem vilket innebär att det i undantagsfall kan ta upp till tre (3) bankdagar innan Användarens betalning når Handlaren.

8. BETALNINGSORDER

8.1 När Användaren har lämnat sitt medgivande till betalning via autogiro skickar Handlaren en betalningsorder till Trustly för varje betalning som ska dras från Användarens bankkonto. Denna betalningsorder anses mottagen när Handlaren skickar ordern till Trustly. Trustly meddelar Bankgirot som kontrollerar att ett giltigt autogiromedgivande finns och instruerar sedan Användarens bank att debitera relevant summa från Användarens bankkonto.

9. ÅTERKALLELSE AV BETALNINGSORDER

9.1 Om Användaren vill stoppa en kommande betalning med Trustly i enlighet med Medgivandetexten avsnitt 2.5 (Stoppa betalning (återkallelse av betalningsorder)), måste Användaren informera Trustly om detta via de kanaler som anges under avsnitt 14 nedan senast klockan 16.00 CET två bankdagar innan dagen för debitering.

10. AVSTÄNGNING AV TJÄNSTEN

10.1 Trustly kan temporärt behöva stänga av Tjänsten för att genomföra tekniska uppdateringar eller justeringar av Tjänsten i syfte att anpassa Tjänsten efter relevanta lagar och föreskrifter.

11. ANSVAR OCH ERSÄTTNING

11.1 Trustly är ansvarigt gentemot Användaren för betalningstransaktioner som genomförs via Tjänsten i den utsträckning som anges Betaltjänstlagen (2010:751), tillämplig från tid till annan. Såvida det inte följer av tvingande, tillämplig, lag är Trustly inte under några omständigheter ansvarigt gentemot Användaren för direkta eller indirekta förluster eller skador som uppstått på grund av användning av Tjänsten.

11.2 Användarens köp av varor, tjänster, digitalt innehåll eller övrigt av Handlaren kommer att vara föremål för Handlarens villkor och bestämmelser. Trustly är inte på något sätt ansvarig för Handlarens handling eller underlåtenhet. Vänligen tillse att du har läst och accepterat Handlarens villkor och bestämmelser innan du använder Tjänsten.

12. ÅTERBETALNINGAR

12.1 Användaren har rätt att begära en återbetalning av en betalning som genomförts under dessa Villkor och Bestämmelser i följande situation:
betalningstransaktionens exakta belopp inte angavs i samband med att den godkändes, och
betalningstransaktionens belopp överstiger det belopp som Användaren rimligen kunde ha förväntat sig med hänsyn till sitt tidigare utgiftsmönster, bestämmelser i dessa Villkor och Bestämmelser och andra relevanta omständigheter.

12.2 Eventuella krav på återbetalning enligt avsnitt 12.1 måste framställas av Användaren till Trustly eller till Användarens bank inom åtta veckor från det att medlen debiterades Användarens konto.

12.3 Trustly ska inom tio bankdagar från mottagandet av begäran om återbetalning antingen återbetala det belopp som transaktionen avser eller ange skälen för att återbetalning vägras. Om återbetalning vägras kan Användaren lämna ett klagomål mot Trustly i enlighet med avsnitt 19.2.

13. AVGIFTER SOM TILLÄMPAS AV ANVÄNDARENS BANK

13.1 Vid genomförandet av en betalningstransaktion via Tjänsten kan en avgift som debiteras Användarens bankkonto komma att tas ut i överensstämmelse med villkoren i avtalet mellan Användaren och dennes bank. Genom att använda Tjänsten tillstår Användaren att han eller hon ensam har ansvaret för alla avgifter som kan tas ut av hans eller hennes bank vid genomförande av betalningar/transaktioner.
13.2 Trustly tar inte ut några avgifter från Användaren för användandet av Tjänsten.

14. KLAGOMÅL OCH MEDDELANDEN OM FÖRDRÖJNING, AVBROTT, FUNKTIONSSTÖRNING OCH LIKNANDE

14.1 Om Användaren upptäcker funktionsstörningar i Tjänsten ska Trustly meddelas om detta omedelbart. Frågor och klagomål avseende Tjänsten skickas till Trustly via ett onlineformulär på Trustlys support center, https://trustly.net/se/support, eller till help@trustly.com. Användare kan även kontakta Trustlys Klagomålsansvarig genom att sända ett brev till postadress:

Trustly Group AB
Att: Klagomålsansvarig
Rådmansgatan 40
113 57 Stockholm

14.2 Trustly kommer att svara på frågor eller klagomål elektroniskt och på engelska. Användaren har dock rätt att begära att ett svar ska översättas till det officiella språk som gäller i det land där Tjänsten tillhandahålls.

14.3 Trustly följer Finansinspektionens allmänna råd om klagomålshantering (FFFS 2002:23) och hanterar inkomna klagomål i enlighet med gällande regelverk. Mer information om Trustlys klagomålshantering och vårt onlineformulär för klagomål finns här https://trustly.net/se/support.

15. FORCE MAJEURE

15.1 Trustly kan inte under några förhållanden hållas ansvarigt för någon ekonomisk förlust, fördröjning eller bristande prestanda i den utsträckning sådan förlust, fördröjning eller brist orsakas av brand, översvämning, explosion, krig, strejk, embargo, statliga krav, civila eller militära myndigheter, dataintrång, denial-of-service-attack (DoS-attack), Användarens olagliga handlingar eller någon annan orsak som ligger utom Trustlys rimliga kontroll.

16. MISSTÄNKT KRIMINELL AKTIVITET OCH LIKNANDE

16.1 Trustly förbehåller sig en ensidig rätt att vidta lämpliga åtgärder, registrera och suspendera en av Användarens transaktioner vid misstänkt kriminell eller olaglig aktivitet, nära förestående civilmål initierat av tredje part till följd av tillhandahållande av Tjänsten eller någon annan handling eller underlåtenhet som allvarlig funktionsstörning eller missbruk av Tjänsten som kan exponera Användaren eller Trustly för skada, oavsett sådan potentiell skadas natur.

17. BESTÄMMELSER OM KUNDKÄNNEDOM OCH ANVÄNDARENS SKYLDIGHETER ATT TILLHANDAHÅLLA INFORMATION

17.1 De transaktioner som genomförs av Användaren är föremål för övervakning i syfte att följa tillämpliga bestämmelser gällande bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. De policyer och den praxis som tillämpas revideras ständigt och kan variera från tid till annan samt är beroende av förhållanden som rör användaren som transaktionsmönster, geografisk position och liknande. Register kan föras i syfte att följa tillämpliga bestämmelser och ytterligare information kan begäras från Användaren för att fastställa svar på frågor rörande identitet, transaktionssyfte och kapitalets ursprung. Genom att genomföra en transaktion via Tjänsten, åtar sig Användaren att tillhandahålla all sådan information som kan anses nödvändig för dessa syften och tillstår att underlåtenhet att uppfylla sådana begäranden kan resultera i att Trustly vägrar genomföra en transaktion, samt på längre sikt även kan komma att avsluta Tjänsten.

18. OGILTIGHET

18.1 Om någon bestämmelse i dessa Villkor och Bestämmelser befinns vara ogiltig eller icke verkställbar av någon domstol eller någon kompetent jurisdiktions förvaltningsmyndighet, ska denna ogiltighet eller icke-verkställbarhet inte påverka de övriga bestämmelserna i detta avtal, vilka ska fortsätta gälla fullt ut. Om någon bestämmelse i dessa Villkor och Bestämmelser på något vis befinns vara ogiltig eller icke verkställbar, men skulle upphöra att vara ogiltig eller icke verkställbar om någon del av bestämmelsen ströks, ska bestämmelsen i fråga tillämpas med sådan modifiering som kan vara nödvändig för att göra den giltig och verkställbar.

19. TILLÄMPLIG LAG

19.1 Dessa allmänna Villkor och Bestämmelser ska lyda under svensk lagstiftning. Tvister ska i första hand lösas genom förhandlingar i god anda mellan parterna efter att ett krav har ställts av Användaren, efter vilket Trustly ska pröva kravet inom trettio (30) dagar. Om parterna inte kan göra upp i godo avseende kravet, ska tvisten lösas i överensstämmelse med bestämmelserna för civilmål.

19.2 En Användare kan även kontakta Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Vänligen besök Trustlys support center på https://trustly.net/se/support för ytterligare information om hur en Användare kan identifiera och kontakta en klagomålsinstans utanför domstol i dennes hemland. En Användare kan även få råd och information om hur denne kan ta ett klagomål vidare genom Konsumenternas Bank- och finansbyrå samt genom Användarens lokala konsumentombud.

20. AVTALSTID OCH UPPSÄGNING

20.1 Dessa allmänna Villkor och Bestämmelser gäller tillsvidare till dess att Användaren säger upp Tjänsten eller att Trustly säger upp dessa Villkor och Bestämmelser. Uppsägningen har omedelbar effekt men påverkar inte de skyldigheter som finns i dessa allmänna Villkor och Bestämmelser vad avser pågående eller genomförda betalningar och/eller återbetalningar.

Trustly Group AB (556754-8655) Rådmansgatan 40
113 57 Stockholm, Sweden
Hemsida: https://www.trustly.net/
Epost: help@trustly.com

Under tillsyn av Svenska Finansinspektionen
Box 7821
103 97 Stockholm
Email: finansinspektionen@fi.se
Telefon: +46 8 408 980 00


Undertecknad (”betalaren”), medger att betalning får göras genom uttag från angivet konto eller av betalaren senare angivet konto, på begäran av angiven betalningsmottagare för betalning till denne på viss dag (”förfallodagen”) via Autogiro. Betalaren samtycker till att behandling av personuppgifter som lämnats i detta medgivande behandlas av betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen BGC AB för administration av tjänsten. Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren samt betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. Betalaren kan när som helst begära att få tillgång till eller rättelse av personuppgifterna genom att kontakta betalarens betaltjänstleverantör. Ytterligare information om behandling av personuppgifter i samband med betalningar kan finnas i villkoren för kontot och i avtalet med betalningsmottagaren. Betalaren kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket medför att tjänsten i sin helhet avslutas.

1. Beskrivning
1.1 Allmänt
Autogiro är en betaltjänst som innebär att betalningar utförs från betalarens konto på initiativ av betalningsmottagaren. För att betalaren ska kunna betala via Autogiro, ska betalaren lämna sitt medgivande till betalningsmottagaren om att denne får initiera betalningar från betalarens konto. Dessutom ska betalarens betaltjänstleverantör (t ex bank eller betalningsinstitut) godkänna att kontot kan användas för Autogiro och betalningsmottagaren ska godkänna betalaren som användare av Autogiro.
Betalarens betaltjänstleverantör är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela betalaren i förväg om begärda uttag. Uttag belastas betalarens konto enligt de regler som gäller hos betalarens betaltjänstleverantör. Meddelande om uttag får betalaren från sin betaltjänstleverantör. Medgivandet kan på betalarens begäran överflyttas till annat konto hos betaltjänstleverantören eller till konto hos annan betaltjänstleverantör.

1.2 Definition av bankdag
Med bankdag avses alla dagar utom lördag, söndag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton eller annan allmän helgdag.

1.3 Information om betalning
Betalaren kommer av betalningsmottagaren att meddelas belopp, förfallodag och betalningssätt senast åtta bankdagar före förfallodagen. Detta kan meddelas inför varje enskild förfallodag eller vid ett tillfälle avseende flera framtida förfallodagar. Om meddelandet avser flera framtida förfallodagar ska meddelandet lämnas senast åtta bankdagar före den första förfallodagen. Detta gäller dock inte fall då betalaren godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst. I sådant fall får betalaren meddelande av betalningsmottagaren om belopp, förfallodag och betalningssätt i samband med köpet och/eller beställningen. Genom undertecknandet av detta medgivande lämnar betalaren sitt samtycke till att betalningar som omfattas av betalningsmottagarens meddelande enligt denna punkt genomförs.

1.4 Täckning måste finnas på kontot
Betalaren ska se till att täckning finns på kontot senast kl. 00.01 på förfallodagen. Har betalaren inte täckning på kontot på förfallodagen kan det innebära att betalningar inte blir utförda. Om täckning saknas för betalning på förfallodagen får betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande bankdagarna. Betalaren kan på begäran få information från betalningsmottagaren om antalet uttagsförsök.

1.5 Stoppa betalning (återkallelse av betalningsorder)
Betalaren får stoppa en betalning genom att kontakta antingen betalningsmottagaren senast två bankdagar före förfallodagen eller sin betaltjänstleverantör senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören.
Om betalaren stoppar en betalning enligt ovan innebär det att den aktuella betalningen stoppas vid ett enskilt tillfälle. Om betalaren vill att samtliga framtida betalningar som initieras av betalningsmottagaren ska stoppas måste betalaren återkalla medgivandet.

1.6 Medgivandets giltighetstid, återkallelse
Medgivandet gäller tills vidare. Betalaren har rätt att när som helst återkalla medgivandet genom att kontakta betalningsmottagaren eller sin betaltjänstleverantör. Meddelandet om återkallelse av medgivandet ska för att stoppa ännu inte genomförda betalningar vara betalningsmottagaren tillhanda senast fem bankdagar före förfallodagen alternativt vara betalarens betaltjänstleverantör tillhanda senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören.

1.7 Rätten för betalningsmottagaren och betalarens betaltjänstleverantör att avsluta anslutningen till Autogiro
Betalningsmottagaren har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro trettio dagar efter det att betalningsmottagaren underrättat betalaren härom. Betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbart avsluta betalarens anslutning till Autogiro om betalaren vid upprepade tillfällen inte har haft tillräcklig kontobehållning på förfallodagen eller om det konto som medgivandet avser avslutas eller om betalningsmottagaren bedömer att betalaren av annan anledning inte bör delta i Autogiro.
Betalarens betaltjänstleverantör har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro i enlighet med de villkor som gäller mellan betalarens betaltjänstleverantör och betalaren.


Vanligtvis så tar det upp till 1 bankdag för mandatet att registreras.
 

Många företag erbjuder Trustlys Autogirotjänst för att hantera återkommande betalningar från sina kunder för bland annat abonnemang, lån och fakturabetalningar.

Du kommer att få ett mejl med information om kommande transaktioner, som inkluderar belopp och referensnummer. Dessa transaktioner dras över natten. Du kommer inte att få ett e-postmeddelande om det inte finns några kommande transaktioner.

Kontakta din handlares kundtjänst direkt för mer information om kommande transaktioner eller om du har några frågor.

Rekommenderad artikel: Hur registrerar jag mig för Trustly autogiro?
 

Du registrerar dig för Trustly autogiro antingen via en enskild transaktion eller som en uppföljning av en direktbetalning. Registrering för autogiro görs alltid på handlarens hemsida.

Stegen för att registrera Trustly autogiro varierar beroende på handlare men är ofta:

1. Välj bank – från en lista av banker, välj den du vill använda. Om din bank inte finns med på listan är den inte tillgänglig med Trustly.

2. Identifiera dig – använd ditt personnummer eller annat identifikationssätt som används av banken.

3. Autentisering – bekräfta din identitet genom en signatur, till exempel BankID eller annan metod beroende på bank.

4. Välj konto och godkänn Villkoren – från en lista av dina bankkonton, välj det konto som du vill koppla autogiromedgivandet till. Se till att kontot du väljer är privat eftersom vi inte stödjer företags- eller sparkonton.

5. (Om registreringen är en del av en betalning) - signera direktbetalningen.
 

Kontakt


Hittar du inte svaret på din fråga bland våra Vanliga Frågor (FAQ)? Har du förslag på hur vi kan bli bättre?
Kontakta oss genom att skicka ett e-mejl till oss via vårat kontaktformulär.

Vi värdesätter din feedback! 
 

Trustly Konsumentsupport erbjuder två olika kontaktkanaler - e-post samt telefon.

E-post
Du kan kontakta våran Konsumentsupport genom att skicka en förfrågan via vårt Kontaktformulär.

Telefon
Du kan också ringa till Trustly Konsumentsupport via telefon på vardagar mellan 09:00 och 12:00 CET. Den här tjänsten är tillgänglig för allmän information och vägledning angående våran tjänst.

+44 20 3917 4826 - för support på Engelska
+46 8 446 831 33 - för support på Svenska

Notera att vi inte kan svara på några frågor angående transaktioner via telefon. Detta är för att skydda våra användares säkerhet.

Om du vill att vi ska undersöka en transaktion, förklara din förfrågan och förse oss med ett betalningsbevis eller en skärmdump från din internetbank.

Anledningen till att Trustly efterfrågar ett betalningsbevis är för att kunna lokalisera och verifiera din betalning i vårt system, för att vi ska kunna förse någon slags information eller detaljer om din betalning. Innan verifieringen är genomförd, kan vi inte förse några detaljer om din betalning.

Ett giltigt betalningsbevis ska innehålla följande information:

• Kontoinnehavarens namn
• Summa
• Datum
• Sändande kontonummer
• Mottagande kontonummer
• Referensnummer (vanligtvis 10 siffror)

Accepterade format är pdf, png och jpeg.

Notera att om du inte förser oss med ett betalningsbevis med alla kriterier från din bank kan vi inte förse dig med någon information om dina transaktion(er).
 

Vi tar klagomål på allvar. Trustly följer Finansinspektioners riktlinjer om klagomålshantering (FFFS 2002:23) och hanterar klagomål med rådande regelverk. 

Klagomål rör i första hand ett specifikt missnöje angående Trustlys service and hantering av specifika ärenden. 

Om du har ett klagomål, kan du hitta mer information om vårat klagomålshanterande samt också hitta kontaktinformation till våran Klagomålsavdelning här.