mvcQ_hero-wide-new-identity

Trustly genomför förändringar i bolagets tjänster i Europa

Stockholm, Sverige, 9 november, 2021 — Trustly, den globalt ledande betalplattformen för konto-till-konto-transaktioner, meddelar idag att förändringar nu genomförs i vissa av bolagets tjänster i Europa. Förändringarna, som redan har börjat implementeras, innebär att Trustly i Europa kommer att börja hantera slutanvändare, d.v.s. de konsumenter som betalar med Trustlys tjänst, som kunder enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Genom dessa förändringar sätter Trustly en ny standard för europeiska konto-till-konto-transaktioner avseende kampen mot finansiell brottslighet, till fördel för handlare, konsumenter, banker och samhället i stort.

Trustly erbjuder innovativa betalningslösningar som en del av Open Banking-rörelsen och ambitionen inom EU att erbjuda mer effektiva, billiga, konsumentvänliga och oberoende betaltjänster. Genom Trustlys digitala konto-till-konto-betaltjänst kan konsumenter göra snabba, enkla och säkra betalningar direkt från sina bankkonton till de handlare som de är kunder till. Trustlys tjänst, som är bankoberoende så till vida att den inte är knuten till någon specifik bank, förutsätter att konsumenten har ett bankkonto hos ett institut i EES eller Storbritannien. Det innebär att det inte är möjligt för konsumenter att sätta in pengar på något konto hos Trustly utan Trustly initierar bara betalningar direkt från konsumenternas konton hos deras banker, till förmån för Trustlys handlare. Det innebär också att slutanvändare som betalar med Trustly sedan tidigare har genomgått sedvanliga kundkännedomsåtgärder utförda av deras banker. Trustly har i sin tur rutinmässigt genomfört kundkännedomsåtgärder i förhållande till bolagets handlare och kommer fortsätta att göra det, utöver att numera också börja behandla slutanvändare som kunder. 

Förändringarna görs mot bakgrund av Finansinspektionens (“FI”) preliminära bedömning kring slutanvändare som nyligen kommunicerats till Trustly, och är samtidigt ett led i förverkligandet av bolagets ambition att som en betydande aktör på betaltjänstmarknaden kontinuerligt utveckla sin roll i arbetet med att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. 

Kampen mot finansiell brottslighet är en samhällelig utmaning som ställer krav på företag, myndigheter, lagstiftare och andra aktörer. Trustly anser sig vara välpositionerat för att både ta individuellt ansvar och att samarbeta med andra, då bolagets marknadsledande teknik i hög grad är utformad för att möjliggöra säkra betalningar på strängt reglerade marknader. Trustlys moderna teknik och plattform möjliggör för Trustly att övervaka betalningskedjan i dess helhet, från betalarens bankkonto till handlaren, till skillnad från t.ex. fyrpartskortbetalningar där ingen enskild tjänsteleverantör har samma slags fullständiga överblick, i och med att olika parter är inblandade och har separata relationer med betalaren respektive handlaren.

Johan Tjärnberg, styrelseordförande för Trustly, kommenterar: ”Regelefterlevnad har alltid varit, och kommer alltid att vara, en fråga av högsta vikt för Trustly. Trustly väljer redan nu, i avvaktan på FI:s slutliga beslut, att anpassa sig till FI:s preliminära bedömning och börja behandla berörda slutanvändare som kunder och genomföra kundkännedomsåtgärder i de fall som det krävs. Som kund, partner och användare av Trustlys tjänster ska man alltid känna sig försäkrad om att vi efterlever tillämplig lagstiftning.”

Oscar Berglund, VD för Trustly, kommenterar: ”Trustly har påbörjat en stegvis implementering av åtgärder som kommer att säkerställa full regelefterlevnad med en bibehållen branschledande användarupplevelse. Trustly har under lång tid gått i bräschen för konto-till-konto-betalningar som ett användarvänligt och innovativt sätt för konsumenter att betala direkt från sina bankkonton och vi kommer att fortsätta sätta standarden för snabba, enkla och säkra betalningar.”

 

Bakgrund 

FI:s preliminära bedömning görs inom ramen för ett tillsynsärende som inleddes i oktober 2020. Den 28 september 2021 tog Trustly emot en begäran om yttrande från FI, genom vilken Trustly bereddes möjlighet att yttra sig över FI:s preliminära bedömning. Trustly gav den 1 november 2021 sitt yttrande till FI. FI förväntas härnäst fatta ett slutligt beslut i ärendet, men någon närmare uppgift om när det förväntas ske har inte meddelats.

Trustly ser FI:s preliminära bedömning som ett uttryck för ett förändrat synsätt på vem som är kund till en betaltjänstleverantör som Trustly. Trustlys hittillsvarande tolkning har varit att det är handlare som ska behandlas som Trustlys kunder, och den tolkningen har varit baserad på en analys av rättskällor såsom svensk lagstiftning, dess förarbeten och dess rättsliga bakgrund samt riktlinjer från Europeiska bankmyndigheten (EBA). Trustlys tidigare tolkning har därutöver varit förankrad i vad som framkommit i FI:s tidigare tillsynsrelaterade kontakter med Trustly, i och med att Trustlys betaltjänster tidigare granskats av FI utan anmärkning med avseende på behandling av slutanvändare som kunder. 

Det förväntas att den förändrade synen på frågan om kundförhållanden kommer att ha branschomfattande konsekvenser, och påverka inte bara Trustly utan även dess direkta konkurrenter som tillhandahåller liknande tjänster. Trustly vidtar nu genomgripande åtgärder för att göra de omställningar och möta de krav som följer av FI:s preliminära bedömning, och för att säkerställa att Trustlys betalningslösning fortsätter att vara branschledande i fråga om både användarvänlighet och säkerhet. 

 

Om Trustly
Trustly grundades 2008 och är den globala ledaren inom direktbanksbetalningar online. Vår digitala konto-till-konto-plattform sätter en helt ny standard för snabba, enkla och säkra betalningar genom att länka samman några av världens största handlare med konsumenter via deras internetbankkonton. Trustly kan hantera hela betalningsprocessen, vilket inte bara skiljer oss från konkurrenterna utan också gör att vi kan erbjuda ett tilltalande och billigare alternativ till traditionella kortnätverk. I dag betjänar vi 8 000 handlare som länkas samman med 525 miljoner konsumenter och 6 300 banker i mer än 30 länder. Under 2020 processade vårt globala nätverk en transaktionsvolym på mer än 21 miljarder dollar.

Trustly har mer än 600 medarbetare i Europa samt Syd- och Nordamerika. Trustly är ett licensierat betalningsinstitut enligt det andra betaltjänstdirektivet (PSD2) och står under tillsyn i Europa av svenska Finansinspektionen. I USA är Trustly statligt reglerat vilket är ett krav för att kunna betjäna de marknader vi riktar oss mot. Läs mer på www.trustly.se.

 

For more information:

Meredith Popolo, Head of PR & Communications at Trustly

+46 (0)70-961 15 83

meredith.popolo@trustly.com