TRUSTLYS ALLMÄNNA VILLKOR OCH BESTÄMMELSER

TILLÄMPLIGA ALLMÄNNA VILLKOR OCH BESTÄMMELSER FÖR SLUTANVÄNDARE, VERSION 8.1 (”ALLMÄNNA VILLKOREN OCH BESTÄMMELSERNA”)

1. ALLMÄN INTRODUKTION TILL TJÄNSTEN

1.1 Tjänsten är en bankoberoende betalinitieringstjänst som stödjer genomförandet av transaktioner för bankkonton i ett flertal banker i ett urval av länder (”Tjänsten”). Tjänsten är ett verktyg som du (”Användaren”) kan använda för att: (a) genomföra betalningar från din internetbank på ett förenklat sätt till en onlineleverantör som tillhandahåller en produkt eller tjänst till dig (”Leverantören”); (b) verifiera dig gentemot en Leverantör och/eller registrera ett konto hos Leverantören; och/eller (c) ta emot en betalning från en Leverantör. Åtgärderna i punkterna (a) till (c) refereras härefter till som ”Transaktionen” och tillsammans ”Transaktionerna”. Tjänsten består av ett extra gränssnitt mellan Användaren och Användarens internetbankgränssnitt och har specifikt utformats för att möjliggöra snabba och säkra banktransaktion i ett användarvänligt gränssnitt utan behov av ytterligare programvara eller registreringsarrangemang.

1.2 Tjänsten erbjuds inte av din bank och är inte ansluten till din bank. Tjänsten tillhandahålls till dig av Trustly Group AB (org.nr. 556754-8655), en svenskt licensierat betalinstitut (”Trustly”), via den Leverantör som du vill överföra medel till eller ta emot betalning från.

1.3 Då Tjänsten är av engångskaraktär begränsad till varje enskild Transaktion behöver du samtycka till de Allmänna Villkoren och Bestämmelserna som gäller vid tidpunkten för Transaktionen varje gång du använder Tjänsten. Läs igenom de Allmänna Villkoren och Bestämmelserna noga. Gå inte vidare med Transaktionen om du inte accepterar de Allmänna Villkoren och Bestämmelserna. De Allmänna Villkoren och Bestämmelserna kan komma att ändras från tid till annan utan föregående meddelande och Användaren måste därför vara noga med att läsa igenom villkoren före varje enskild transaktion. Om villkoren ändras kommer den reviderade versionen att förses med ett nytt versionsnummer.

1.4 När Användaren har utfört alla nödvändiga steg i Trustlys gränssnitt för att kunna initiera en transaktion, och klickar på ”fortsätt”, anses Användaren ha uttryckligen begärt och godkänt att betalningstransaktionen genomförs i enlighet med de dessa Allmänna Villkor och Bestämmelser. Användaren bekräftar och godkänner att dess godkännande av betalningstransaktionen tas emot av Trustly omedelbart efter att Användarens uttryckliga begäran. Användaren bekräftar och godkänner vidare att Användaren inte kan återkalla, eller på annat sätt ta tillbaka, sitt godkännande efter denna tidpunkt.

1.5 Beroende på vilka av Trustlys betaltjänster som Användaren använder, kan ytterligare villkor och bestämmelser komma att gälla i tillägg dessa Allmänna Villkor och Bestämmelser. Vid motstridighet mellan dessa Allmänna Villkor och Bestämmelser och sådana speciella villkor och ska de speciella villkoren och bestämmelserna äga företräde.

2. INLOGGNINGSINFORMATION OCH LIKNANDE SOM TILLHANDAHÅLLS AV ANVÄNDAREN

Alla Transaktioner som utförs via Tjänsten med hjälp av personliga autentiseringsuppgifter (koder/lösenord och så vidare) skall anses utföras av kontots auktoriserade användare. Den inloggningsinformation som tillhandahålls av dig under transaktionsprocessen samlas in och behandlas av Trustly. Trustly vidarebefordrar informationen via Tjänstens gränssnitt till motsvarande gränssnitt i din internetbank över en säker anslutning. All kommunikation som överförs vid användning av Tjänsten är krypterad och användarens hemliga inloggningsinformation lagras aldrig utan vidarebefordras endast till motsvarande inmatningsfält hos vald bank.

3. INFORMATION OM ANVÄNDAREN

Genom att använda Tjänsten för att utföra en Transaktion bekräftar Användaren att Trustly hämtar information om Användaren från Användarens internetbank och behandlar informationen i enlighet med, och för de syften som anges i, Integritetspolicyn.

4. ALLMÄNNA KRAV PÅ KVALIFICERING FÖR ATT ANVÄNDA TJÄNSTEN

4.1. För att använda Tjänsten måste Användaren vara minst arton (18) år, eller ha uppnått sådan ålder som krävs av Leverantören, ha kapacitet att ingå juridiskt bindande avtal och rätt att disponera över de tillgångar som finns tillgängliga i Användarens internetbank. Användaren garanterar härmed att nämnda krav är uppfyllda. Användaren garanterar även att denne inte skall använda Tjänsten för något syfte som bryter mot dess överenskommelser med tredje parter eller tillämplig lagstiftning. Användaren är personligt ansvarig för alla sådana brott och tillstår, genom att använda Tjänsten, att användningen av densamma inte resulterar i något sådant brott.

4.2 När Tjänsten används, utför och slutför Användaren personligen alla nödvändiga steg för att genomföra en Transaktion, som att logga in i internetbanken, välja från vilket konto en betalningsinitiering ska ske och/eller signera en betalningsinitiering. Användaren har därmed full kontroll över genomförandet av en Transaktion. För vissa Transaktioner kan dock Tjänsten ibland automatiskt behöva vidta vissa åtgärder som krävs för att Tjänsten ska fungera och för att uppfylla Användarens begäran att genomföra Transaktionen (så som att tillfälligt justera en eventuell inställning eller liknande funktion som försenar eller förhindrar en Transaktion).

5. TRANSAKTIONSTIDER

Användaren är medveten om att betalningar som genomförs via Tjänsten går genom vanliga clearingsystem vilket innebär att det i undantagsfall kan ta upp till tre (3) bankdagar innan Användarens betalning når Leverantören.

6. AVSTÄNGNING AV TJÄNSTEN

Trustly kan temporärt behöva stänga av Tjänsten för att genomföra tekniska uppdateringar eller justeringar av Tjänsten i syfte att anpassa Tjänsten efter relevanta lagar och föreskrifter.

7. ANSVAR OCH ERSÄTTNING

7.1 Trustly är ansvarigt gentemot Användaren för betalningstransaktioner som genomförs via Tjänsten i den utsträckning som anges i Lag (2010:751) om betaltjänster. Såvida det inte följer av tvingande lag är Trustly inte under några omständigheter ansvarigt gentemot Användaren för direkta eller indirekta förluster eller skador som uppstått på grund av användning av Tjänsten.

7.2 Ditt köp av varor, tjänster, digitalt innehåll eller övrigt av Leverantören kommer att vara föremål för Leverantörens villkor och bestämmelser. Trustly är inte på något sätt ansvarigt för Leverantörens handling eller underlåtenhet. Vänligen tillse att du har läst och accepterar Leverantörens villkor och bestämmelser innan du använder Tjänsten.

8. AVGIFTER SOM TILLÄMPAS AV ANVÄNDARENS BANK

8.1 Vid genomförandet av en betalningstransaktion via Tjänsten kan det från tid till annan förekomma nationella eller internationella betalningar, i vilket fall en avgift som debiteras Användarens bankkonto kan tas ut i överensstämmelse med villkoren i avtalet mellan Användaren och dennes bank. Genom att använda Tjänsten tillstår Användaren att han eller hon ensam har ansvaret för alla avgifter som kan tas ut av hans eller hennes bank vid genomförande av nationella eller internationella betalningar/transaktioner.

8.2 Trustly tar inte ut några avgifter från Användaren för användandet av Tjänsten.

9. KLAGOMÅL OCH MEDDELANDEN OM FÖRDRÖJNING, AVBROTT, FUNKTIONSSTÖRNING OCH LIKNANDE

9.1 Om Användaren upptäcker funktionsstörningar i Tjänsten skall Trustly meddelas om detta omedelbart. Frågor avseende Tjänsten skickas till Trustly via ett onlineformulär på Trustlys supportsida eller till support@trustly.com. Om du vill lämna in ett klagomål kan du kontakta vår klagomålsavdelning via detta formulär eller skicka ett brev till adressen nedan:

Trustly Group AB
Att: Klagomålsansvarig
Tagliaferro Business Centre
Level 7
Gaiety Lane c/w High Street
Sliema, SLM 1551
Malta

9.2 Trustly kommer att svara på frågor eller klagomål elektroniskt och på engelska. Användaren har dock rätt att begära att ett svar ska översättas till det officiella språk som gäller i det land där Tjänsten tillhandahålls.

9.3 Trustly följer Finansinspektionens Allmänna råd om klagomålshantering (FFFS 2002:23) och hanterar inkomna klagomål i enlighet med gällande regelverk. Mer information om hur Trustly hanterar frågor och klagomål finns här https://trustly.net/support.

10. FORCE MAJEURE

Trustly kan inte under några förhållanden hållas ansvarigt för någon ekonomisk förlust, fördröjning eller bristande prestanda i den utsträckning sådan förlust, fördröjning eller brist orsakas av brand, översvämning, explosion, krig, strejk, embargo, statliga krav, civila eller militära myndigheter, dataintrång, denial-of-service-attack (DoS-attack), Användarens olagliga handlingar eller någon annan orsak som ligger utom Trustlys rimliga kontroll.

11. MISSTÄNKT KRIMINELL AKTIVITET OCH LIKNANDE

Trustly förbehåller sig unilateralt rätten att vidta lämpliga åtgärder, registrera och suspendera en av Användarens transaktioner vid misstänkt kriminell eller olaglig aktivitet, nära förestående civilmål initierat av tredje part till följd av tillhandahållande av Tjänsten eller någon annan handling eller underlåtenhet som allvarlig funktionsstörning eller missbruk av Tjänsten som kan exponera användaren eller Trustly för skada, oavsett sådan potentiell skadas natur.

12. BESTÄMMELSER OM KUNDKÄNNEDOM OCH ANVÄNDARENS SKYLDIGHETER ATT TILLHANDAHÅLLA INFORMATION

De transaktioner som genomförs av Användaren är föremål för övervakning i syfte att följa tillämpliga bestämmelser gällande bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. De policyer och den praxis som tillämpas revideras ständigt och kan variera från tid till annan samt är beroende av förhållanden som rör användaren som transaktionsmönster, geografisk position och liknande. Register kan föras i syfte att följa tillämpliga bestämmelser och ytterligare information kan begäras från Användaren för att fastställa svar på frågor rörande identitet, transaktionssyfte och kapitalets ursprung. Genom att genomföra en transaktion via Tjänsten, åtar sig Användaren att tillhandahålla all sådan information som kan anses nödvändig för dessa syften och tillstår att underlåtenhet att uppfylla sådana begäranden kan resultera i vägran att genomföra användarens transaktion eller i andra konsekvenser, beroende på situation.

13. OGILTIGHET

Om någon bestämmelse i detta avtal befinns vara ogiltig eller icke verkställbar av någon domstol eller någon kompetent jurisdiktions förvaltningsmyndighet, skall denna ogiltighet eller icke-verkställbarhet inte påverka de övriga bestämmelserna i detta avtal, vilka skall fortsätta gälla fullt ut. Om någon bestämmelse i detta avtal på sådant vis befinns vara ogiltig eller icke verkställbar, men skulle upphöra att vara ogiltig eller icke verkställbar om någon del av bestämmelsen ströks, skall bestämmelsen i fråga tillämpas med sådan modifiering som kan vara nödvändig for att göra den giltig och verkställbar.

14. TILLÄMPLIG LAG

Dessa allmänna villkor och bestämmelser och avtalet som de utgör skall lyda under svensk lagstiftning. Tvister skall i första hand lösas genom förhandlingar i god anda mellan parterna efter att ett krav har ställts av användaren, efter vilket Trustly skall pröva kravet inom trettio (30) dagar. Om parterna inte kan göra upp i godo avseende kravet, skall tvisten lösas i överensstämmelse med bestämmelserna för civilmål.

***

Trustly Group AB (556754-8655)
Rådmansgatan 40, våning 5
113 57 Stockholm/Sweden

Hemsida: https://trustly.net
Epost: support@trustly.com

Under tillsyn av Svenska Finansinspektionen
Box 7821
103 97 Stockholm

Epost: finansinspektionen@fi.se
Telefon: +46 8 408 980 00