Autogiro

Du registrerar dig för Trustly autogiro antingen separat eller via en direktbetalning, som ett steg i själva betalningen. Registrering för autogiro görs alltid på handlarens hemsida. 
Stegen för att registrera Trustly autogiro varierar beroende på handlare men är ofta: 
1. Välj bank – från en lista av banker, välj den du vill använda. Om din bank inte finns med på listan är den inte tillgänglig med Trustly. 
2. Identifiera dig – använd ditt personnummer eller annat identifikationssätt som används av banken. 
3. Autentisering – bekräfta din identitet genom en signatur, till exempel BankID eller annan metod beroende på bank. 
4. Välj konto och godkänn Villkoren – från en lista av dina bankkonton, välj det du vill koppla till autogiromedgivandet.
5. (Om registreringen är en del av en betalning – signera direktbetalningen.) 
 
Undertecknad (”betalaren”), medger att betalning får göras genom uttag från angivet konto eller av betalaren senare angivet konto, på begäran av angiven betalningsmottagare för betalning till denne på viss dag (”förfallodagen”) via Autogiro. Betalaren samtycker till att behandling av personuppgifter som lämnats i detta medgivande behandlas av betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen BGC AB för administration av tjänsten. Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren samt betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. Betalaren kan när som helst begära att få tillgång till eller rättelse av personuppgifterna genom att kontakta betalarens betaltjänstleverantör. Ytterligare information om behandling av personuppgifter i samband med betalningar kan finnas i villkoren för kontot och i avtalet med betalningsmottagaren. Betalaren kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket medför att tjänsten i sin helhet avslutas.

1. Beskrivning
1.1 Allmänt
Autogiro är en betaltjänst som innebär att betalningar utförs från betalarens konto på initiativ av betalningsmottagaren. För att betalaren ska kunna betala via Autogiro, ska betalaren lämna sitt medgivande till betalningsmottagaren om att denne får initiera betalningar från betalarens konto. Dessutom ska betalarens betaltjänstleverantör (t ex bank eller betalningsinstitut) godkänna att kontot kan användas för Autogiro och betalningsmottagaren ska godkänna betalaren som användare av Autogiro.
Betalarens betaltjänstleverantör är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela betalaren i förväg om begärda uttag. Uttag belastas betalarens konto enligt de regler som gäller hos betalarens betaltjänstleverantör. Meddelande om uttag får betalaren från sin betaltjänstleverantör. Medgivandet kan på betalarens begäran överflyttas till annat konto hos betaltjänstleverantören eller till konto hos annan betaltjänstleverantör.

1.2 Definition av bankdag
Med bankdag avses alla dagar utom lördag, söndag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton eller annan allmän helgdag.

1.3 Information om betalning
Betalaren kommer av betalningsmottagaren att meddelas belopp, förfallodag och betalningssätt senast åtta bankdagar före förfallodagen. Detta kan meddelas inför varje enskild förfallodag eller vid ett tillfälle avseende flera framtida förfallodagar. Om meddelandet avser flera framtida förfallodagar ska meddelandet lämnas senast åtta bankdagar före den första förfallodagen. Detta gäller dock inte fall då betalaren godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst. I sådant fall får betalaren meddelande av betalningsmottagaren om belopp, förfallodag och betalningssätt i samband med köpet och/eller beställningen. Genom undertecknandet av detta medgivande lämnar betalaren sitt samtycke till att betalningar som omfattas av betalningsmottagarens meddelande enligt denna punkt genomförs.

1.4 Täckning måste finnas på kontot
Betalaren ska se till att täckning finns på kontot senast kl. 00.01 på förfallodagen. Har betalaren inte täckning på kontot på förfallodagen kan det innebära att betalningar inte blir utförda. Om täckning saknas för betalning på förfallodagen får betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande bankdagarna. Betalaren kan på begäran få information från betalningsmottagaren om antalet uttagsförsök.

1.5 Stoppa betalning (återkallelse av betalningsorder)
Betalaren får stoppa en betalning genom att kontakta antingen betalningsmottagaren senast två bankdagar före förfallodagen eller sin betaltjänstleverantör senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören.
Om betalaren stoppar en betalning enligt ovan innebär det att den aktuella betalningen stoppas vid ett enskilt tillfälle. Om betalaren vill att samtliga framtida betalningar som initieras av betalningsmottagaren ska stoppas måste betalaren återkalla medgivandet.

1.6 Medgivandets giltighetstid, återkallelse
Medgivandet gäller tills vidare. Betalaren har rätt att när som helst återkalla medgivandet genom att kontakta betalningsmottagaren eller sin betaltjänstleverantör. Meddelandet om återkallelse av medgivandet ska för att stoppa ännu inte genomförda betalningar vara betalningsmottagaren tillhanda senast fem bankdagar före förfallodagen alternativt vara betalarens betaltjänstleverantör tillhanda senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören.

1.7 Rätten för betalningsmottagaren och betalarens betaltjänstleverantör att avsluta anslutningen till Autogiro
Betalningsmottagaren har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro trettio dagar efter det att betalningsmottagaren underrättat betalaren härom. Betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbart avsluta betalarens anslutning till Autogiro om betalaren vid upprepade tillfällen inte har haft tillräcklig kontobehållning på förfallodagen eller om det konto som medgivandet avser avslutas eller om betalningsmottagaren bedömer att betalaren av annan anledning inte bör delta i Autogiro.
Betalarens betaltjänstleverantör har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro i enlighet med de villkor som gäller mellan betalarens betaltjänstleverantör och betalaren.
TRUSTLY’S ALLMÄNNA VILLKOR OCH BESTÄMMELSER FÖR MEDGIVANDE OCH BETALNING VIA TRUSTLY DIRECT DEBIT, VERSION 3.1 (”VILLKOR OCH BESTÄMMELSER”)

1. ALLMÄN INTRODUKTION TILL TJÄNSTEN

1.1 Trustly Direct Debit är en tjänst som har utvecklats av Trustly Group AB (registreringsnummer 556754-8655), ett svenskt licensierat betalningsinstitut) (”Trustly”), enligt vilken du (”Användaren”) ger Trustly ett mandat att genomföra återkommande betalningar från Användarens bankkonto via autogiro till en onlineleverantör som tillhandahåller en produkt eller tjänst till Användaren (”Handlaren”), (”Tjänsten”).

1.2 Genom att lämna ditt medgivande till den medgivandetext för autogiro (”Medgivandetext) som du hittar i samband med att du väljer vilket bankkonto du vill ansluta och genom att godkänna dessa Villkor och Bestämmelser ger Användaren Trustly ett mandat att dra pengar från det anslutna kontot via autogiro. Beloppet som ska dras aviseras till Användaren av Handlaren. Dragningen från ditt bankkonto sker inom sju bankdagar från det att Trustly initierar dragningen.

1.3 Saknas täckning på kontot dagen då beloppet ska dras så kan nya försök komma att göras. Alternativt kan Användaren komma att uppmanas betala beloppet med annan betalningsmetod. Saknas täckning på kontot vid dagen beloppet ska dras kan avgifter och dröjsmålsränta tillkomma i enlighet med vad som avtalats.

1.4 Tjänsten erbjuds inte av Användarens bank och är inte ansluten till Användarens bank. Tjänsten tillhandahålls till Användaren av Trustly, via Handlaren. Läs igenom Villkoren och Bestämmelserna noga. Gå inte vidare med transaktionen om du inte accepterar Villkoren och Bestämmelserna.

1.5 Dessa Villkor och Bestämmelser innehåller informationen som Trustly ska tillhandahålla till Användaren enligt 4 kapitlet 10 § i Lag (2010:751) om betaltjänster (”Betaltjänstlagen”). Användaren kan när som helst begära att få en kopia på dessa Villkor och Bestämmelser genom att skicka en fråga till Trustly via de kanaler som anges under avsnitt 14 nedan.

1.6 Dessa Villkor och Bestämmelser kan komma att bli justerade från tid till en annan. För det fall att en ändring av villkoren sker kommer den reviderade versionen av dessa Villkor och Bestämmelser att anges med ett nytt versionsnummer. Användaren kommer att få en kopia av de uppdaterade Villkoren och Bestämmelserna senast 2 månader innan de föreslagna ändringarna träder i kraft. Användaren kan antingen acceptera eller avvisa ändringarna innan de träder i kraft. Användaren ska anses ha accepterat ändringarna till Villkoren och Bestämmelserna om Användaren inte meddelat Trustly annat innan ändringarna föreslås att träda i kraft. Om Användaren avvisar ändringarna, ska Användaren ha rätt att säga upp dessa Villkor och Bestämmelser utan extra kostnad och med omedelbar effekt fram till dagen som ändringarna skulle ha trätt i kraft.

2. INLOGGNINGSINFORMATION OCH LIKNANDE SOM TILLHANDAHÅLLS AV ANVÄNDAREN

2.1 Uppsättningen av autogiromedgivandet, som görs genom att Användaren loggar in på sin internetbank med BankID och väljer vilket konto denne vill ansluta till medgivandet, ska anses utföras av kontots auktoriserade användare. Den inloggningsinformation som tillhandahålls av Användaren i samband med inloggningen samlas in och behandlas av Trustly. Trustly vidarebefordrar informationen via tjänstens gränssnitt till motsvarande gränssnitt i Användarens internetbank över en etablerad, säker anslutning. All kommunikation som överförs vid användning av tjänsten är krypterad och Användarens hemliga inloggningsinformation lagras aldrig utan vidarebefordras till motsvarande inmatningsfält hos vald bank.

3. INFORMATION OM ANVÄNDAREN

3.1 Genom att godkänna autogiromedgivandet med BankID bekräftar Användaren att Trustly hämtar information om Användaren från Användarens internetbank och behandlar informationen i enlighet med, och för de syften som anges i Integritetspolicy.

4. OBEHÖRIGA TRANSAKTIONER

4.1 Har det genomförts en obehörig transaktion från Användarens bankkonto till följd av att Användaren har underlåtit att skydda sin personliga inloggningsinformation, ansvarar Användaren för beloppet, dock högst 400 kr. Om den obehöriga transaktionen har genomförts till följd av grov oaktsamhet, ska Användaren stå för hela beloppet, dock högst 12 000 kr. Har Användaren handlat särskilt klandervärt, ansvarar Användaren dock för hela beloppet. För det fall att Användaren har rätt till ersättning enligt denna punkt 4.1 ansvarar Användarens bank för dessa anspråk.

4.2 Om Användaren upptäcker att det har skett felaktigt genomförda dragningar eller obehöriga transaktioner på Användarens bankkonto med Tjänsten ska Användaren meddela det till Trustly omedelbart. Användaren ska även meddela dennes bank så snart det kan ske efter att ha fått vetskap om de obehöriga transaktionerna, annars ansvarar Användaren för hela beloppet. Om även någon annan än Användaren är behörig enligt kontoavtalet ska den andra personens handlande räknas som om Användaren själv hade handlat.

5. INFORMATION OM BETALNINGSTRANSAKTIONER

5.1 På begäran av Användaren ska Trustly tillhandahålla Användaren en lista över betalningstransaktioner som utförts enligt autogiromedgivandet innehållande följande uppgifter:
uppgifter som gör det möjligt att identifiera betalningstransaktionen samt, när det är lämpligt, uppgifter som avser betalningsmottagaren;
transaktionens belopp i den valuta som används i betalningsordern;
uppgift om valuteringsdag för debitering eller datum när betalningsordern togs emot; och
information om växlingskurs om sådan använts enligt avsnitt 13.2.

5.2 Trustly ska inte behöva tillhandahålla informationen ovan mer än en gång i månaden. Informationen kommer att skickas till Användaren via mail.

6. ALLMÄNNA KRAV PÅ KVALIFICERING FÖR ATT ANVÄNDA TJÄNSTEN

6.1 För att använda Tjänsten måste Användaren vara minst arton (18) år, eller ha uppnått sådan ålder som krävs av Handlaren, ha kapacitet att ingå juridiskt bindande avtal och rätt att disponera över de tillgångar som finns tillgängliga i Användarens internetbank. Användaren garanterar härmed att nämnda krav är uppfyllda. Användaren garanterar även att denne inte ska använda Tjänsten för något syfte som bryter mot dess överenskommelser med tredje parter eller tillämplig lagstiftning. Användaren är personligt ansvarig för alla sådana brott och tillstår, genom att använda Tjänsten, att användningen av densamma inte resulterar i något sådant brott.

7. TRANSAKTIONSTIDER

7.1 Användaren är medveten om att betalningar som genomförs via autogiro går genom vanliga clearingsystem vilket innebär att det i undantagsfall kan ta upp till tre (3) bankdagar innan Användarens betalning når Handlaren.

8. BETALNINGSORDER

8.1 När Användaren har lämnat sitt medgivande till betalning via autogiro skickar Handlaren en betalningsorder till Trustly för varje betalning som ska dras från Användarens bankkonto. Denna betalningsorder anses mottagen när Handlaren skickar ordern till Trustly. Trustly meddelar Bankgirot som kontrollerar att ett giltigt autogiromedgivande finns och instruerar sedan Användarens bank att debitera relevant summa från Användarens bankkonto.

9. ÅTERKALLELSE AV BETALNINGSORDER

9.1 Om Användaren vill stoppa en kommande betalning med Trustly i enlighet med Medgivandetexten avsnitt 2.5 (Stoppa betalning (återkallelse av betalningsorder)), måste Användaren informera Trustly om detta via de kanaler som anges under avsnitt 14 nedan senast klockan 16.00 CET två bankdagar innan dagen för debitering.

10. AVSTÄNGNING AV TJÄNSTEN

10.1 Trustly kan temporärt behöva stänga av Tjänsten för att genomföra tekniska uppdateringar eller justeringar av Tjänsten i syfte att anpassa Tjänsten efter relevanta lagar och föreskrifter.

11. ANSVAR OCH ERSÄTTNING

11.1 Trustly är ansvarigt gentemot Användaren för betalningstransaktioner som genomförs via Tjänsten i den utsträckning som anges Betaltjänstlagen (2010:751), tillämplig från tid till annan. Såvida det inte följer av tvingande, tillämplig, lag är Trustly inte under några omständigheter ansvarigt gentemot Användaren för direkta eller indirekta förluster eller skador som uppstått på grund av användning av Tjänsten.

11.2 Användarens köp av varor, tjänster, digitalt innehåll eller övrigt av Handlaren kommer att vara föremål för Handlarens villkor och bestämmelser. Trustly är inte på något sätt ansvarig för Handlarens handling eller underlåtenhet. Vänligen tillse att du har läst och accepterat Handlarens villkor och bestämmelser innan du använder Tjänsten.

12. ÅTERBETALNINGAR

12.1 Användaren har rätt att begära en återbetalning av en betalning som genomförts under dessa Villkor och Bestämmelser i följande situation:
betalningstransaktionens exakta belopp inte angavs i samband med att den godkändes, och
betalningstransaktionens belopp överstiger det belopp som Användaren rimligen kunde ha förväntat sig med hänsyn till sitt tidigare utgiftsmönster, bestämmelser i dessa Villkor och Bestämmelser och andra relevanta omständigheter.

12.2 Eventuella krav på återbetalning enligt avsnitt 12.1 måste framställas av Användaren till Trustly eller till Användarens bank inom åtta veckor från det att medlen debiterades Användarens konto.

12.3 Trustly ska inom tio bankdagar från mottagandet av begäran om återbetalning antingen återbetala det belopp som transaktionen avser eller ange skälen för att återbetalning vägras. Om återbetalning vägras kan Användaren lämna ett klagomål mot Trustly i enlighet med avsnitt 19.2.

13. AVGIFTER SOM TILLÄMPAS AV ANVÄNDARENS BANK

13.1 Vid genomförandet av en betalningstransaktion via Tjänsten kan en avgift som debiteras Användarens bankkonto komma att tas ut i överensstämmelse med villkoren i avtalet mellan Användaren och dennes bank. Genom att använda Tjänsten tillstår Användaren att han eller hon ensam har ansvaret för alla avgifter som kan tas ut av hans eller hennes bank vid genomförande av betalningar/transaktioner.
13.2 Trustly tar inte ut några avgifter från Användaren för användandet av Tjänsten.

14. KLAGOMÅL OCH MEDDELANDEN OM FÖRDRÖJNING, AVBROTT, FUNKTIONSSTÖRNING OCH LIKNANDE

14.1 Om Användaren upptäcker funktionsstörningar i Tjänsten ska Trustly meddelas om detta omedelbart. Frågor och klagomål avseende Tjänsten skickas till Trustly via ett onlineformulär på Trustlys support center, https://trustly.net/se/support, eller till help@trustly.com. Användare kan även kontakta Trustlys Klagomålsansvarig genom att sända ett brev till postadress:

Trustly Group AB
Att: Klagomålsansvarig
Rådmansgatan 40
113 57 Stockholm

14.2 Trustly kommer att svara på frågor eller klagomål elektroniskt och på engelska. Användaren har dock rätt att begära att ett svar ska översättas till det officiella språk som gäller i det land där Tjänsten tillhandahålls.

14.3 Trustly följer Finansinspektionens allmänna råd om klagomålshantering (FFFS 2002:23) och hanterar inkomna klagomål i enlighet med gällande regelverk. Mer information om Trustlys klagomålshantering och vårt onlineformulär för klagomål finns här https://trustly.net/se/support.

15. FORCE MAJEURE

15.1 Trustly kan inte under några förhållanden hållas ansvarigt för någon ekonomisk förlust, fördröjning eller bristande prestanda i den utsträckning sådan förlust, fördröjning eller brist orsakas av brand, översvämning, explosion, krig, strejk, embargo, statliga krav, civila eller militära myndigheter, dataintrång, denial-of-service-attack (DoS-attack), Användarens olagliga handlingar eller någon annan orsak som ligger utom Trustlys rimliga kontroll.

16. MISSTÄNKT KRIMINELL AKTIVITET OCH LIKNANDE

16.1 Trustly förbehåller sig en ensidig rätt att vidta lämpliga åtgärder, registrera och suspendera en av Användarens transaktioner vid misstänkt kriminell eller olaglig aktivitet, nära förestående civilmål initierat av tredje part till följd av tillhandahållande av Tjänsten eller någon annan handling eller underlåtenhet som allvarlig funktionsstörning eller missbruk av Tjänsten som kan exponera Användaren eller Trustly för skada, oavsett sådan potentiell skadas natur.

17. BESTÄMMELSER OM KUNDKÄNNEDOM OCH ANVÄNDARENS SKYLDIGHETER ATT TILLHANDAHÅLLA INFORMATION

17.1 De transaktioner som genomförs av Användaren är föremål för övervakning i syfte att följa tillämpliga bestämmelser gällande bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. De policyer och den praxis som tillämpas revideras ständigt och kan variera från tid till annan samt är beroende av förhållanden som rör användaren som transaktionsmönster, geografisk position och liknande. Register kan föras i syfte att följa tillämpliga bestämmelser och ytterligare information kan begäras från Användaren för att fastställa svar på frågor rörande identitet, transaktionssyfte och kapitalets ursprung. Genom att genomföra en transaktion via Tjänsten, åtar sig Användaren att tillhandahålla all sådan information som kan anses nödvändig för dessa syften och tillstår att underlåtenhet att uppfylla sådana begäranden kan resultera i att Trustly vägrar genomföra en transaktion, samt på längre sikt även kan komma att avsluta Tjänsten.

18. OGILTIGHET

18.1 Om någon bestämmelse i dessa Villkor och Bestämmelser befinns vara ogiltig eller icke verkställbar av någon domstol eller någon kompetent jurisdiktions förvaltningsmyndighet, ska denna ogiltighet eller icke-verkställbarhet inte påverka de övriga bestämmelserna i detta avtal, vilka ska fortsätta gälla fullt ut. Om någon bestämmelse i dessa Villkor och Bestämmelser på något vis befinns vara ogiltig eller icke verkställbar, men skulle upphöra att vara ogiltig eller icke verkställbar om någon del av bestämmelsen ströks, ska bestämmelsen i fråga tillämpas med sådan modifiering som kan vara nödvändig för att göra den giltig och verkställbar.

19. TILLÄMPLIG LAG

19.1 Dessa allmänna Villkor och Bestämmelser ska lyda under svensk lagstiftning. Tvister ska i första hand lösas genom förhandlingar i god anda mellan parterna efter att ett krav har ställts av Användaren, efter vilket Trustly ska pröva kravet inom trettio (30) dagar. Om parterna inte kan göra upp i godo avseende kravet, ska tvisten lösas i överensstämmelse med bestämmelserna för civilmål.

19.2 En Användare kan även kontakta Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Vänligen besök Trustlys support center på https://trustly.net/se/support för ytterligare information om hur en Användare kan identifiera och kontakta en klagomålsinstans utanför domstol i dennes hemland. En Användare kan även få råd och information om hur denne kan ta ett klagomål vidare genom Konsumenternas Bank- och finansbyrå samt genom Användarens lokala konsumentombud.

20. AVTALSTID OCH UPPSÄGNING

20.1 Dessa allmänna Villkor och Bestämmelser gäller tillsvidare till dess att Användaren säger upp Tjänsten eller att Trustly säger upp dessa Villkor och Bestämmelser. Uppsägningen har omedelbar effekt men påverkar inte de skyldigheter som finns i dessa allmänna Villkor och Bestämmelser vad avser pågående eller genomförda betalningar och/eller återbetalningar.

Trustly Group AB (556754-8655) Rådmansgatan 40
113 57 Stockholm, Sweden
Hemsida: https://www.trustly.net/
Epost: help@trustly.com

Under tillsyn av Svenska Finansinspektionen
Box 7821
103 97 Stockholm
Email: finansinspektionen@fi.se
Telefon: +46 8 408 980 00
Det är en del av vår autogirotjänst. Du kan digitalt signera ett medgivande på handlarens hemsida. Efter det kan du genomföra transaktioner hos handlaren med ett enda klick, utan att behöva signera varje transaktion. 
Om du vill avsluta medgivandet för Trustly one-click, kontakta oss via vårt kontaktformulär , och bifoga medgivandet från din internetbank. 
Relaterat: Hur registrerar jag mig för Trustly autogiro?
Ingen fara. Om vi har identifierat att du eller en person nära dig kan vara en person i politiskt utsatt ställning och du avslutade Trustlys betalfönster utan att kontakta oss med det 10-siffriga referensnumret i nederkant av sidan, kontakta oss via vårt kontaktformulär med följande information: förnamn, efternamn personnummer/id-nummer, datum för transaktionen. Vi undersöker ärendet och återkommer till dig med mer information.
Om du inte känner igen en transaktion i mejlet du fått, kontakta oss via vårt kontaktformulär. Se till att bifoga kvitto på betalningen (om det finns) och en kopia på mejlet du fick från oss, så att vi kan hjälpa dig på bästa sätt. 
Du får ett mejl med information om kommande transaktioner, inklusive belopp och referensnummer. Transaktionerna dras under natten. 
Om det inte finns några kommande transaktioner, får du inget mejl. 
Ja. Eftersom du kan ha medgivanden med flera handlare, kontakta oss via vårt kontaktformulär för att återkalla ett medgivande. Om medgivanden för alla handlare återkallas, syns de inte längre i din internetbank.
Du kan avsluta ett medgivande direkt i din internetbank, men det återkallar även medgivandet du har med oss. 
 
Det beror på din bank. På de flesta svenska banker kan du se medgivandet när du loggar in till din internetbank.
Det tar vanligen en (1) bankdag för medgivandet att registreras. 
Om du vill veta vilka företag/handlare som har dragit återkommande betalningar från ditt konto, vänligen kontakta oss via vårt kontaktformulär med en bekräftelse på din betalning. Följande information behöver framgå: 
• Kontoinnehavarens namn
• Belopp
• Datum för överföring
• Avsändande och mottagande kontonummer
• Referensnummer
Om du har problem med registreringen eller får ett felmeddelande, kontakta oss via vårt kontaktformulär. Bifoga det 10-siffriga referensnumret som finns i nederkanten av ordern. 
Trustly är en betalmetod som gör det lätt att betala prenumerationer, lån och försäkringar direkt från ditt bankkonto på ett snabbt och säkert sätt. 
Med autogiro ger du Trustly ett medgivande att dra automatiska betalningar. Trustly hanterar medgivandet och ser till att handlaren kan dra återkommande betalningar direkt från ditt bankkonto.
Om du har frågor kring dina återkommande betalningar eller om du vill avsluta dem, kontakta handlaren direkt. 
Om du vill avsluta Trustlys medgivande att hantera autogiro, kontakta oss med en kopia på medgivandet via vårt kontaktformulär.

Kontakt

Vi tar alla synpunkter på största allvar. Trustly följer Finansinspektionens allmänna råd om klagomålshantering (FFFS 2002:23) och hanterar synpunkter enligt rådande regelverk. 
Klagomål rör företrädelsevis specifikt missnöje gällande företagets hantering av ett ärende. 
Om du har synpunkter är du välkommen att kontakta vår Complaints Manager via vårt kontaktformulär eller skriva till:
 
Trustly Group AB
Att: Complaints Manager
Rådmansgatan 40
113 57 Stockholm
 
Beskriv ditt ärende så tydligt som möjligt. 
Vi försöker att svara på alla synpunkter så snabbt som möjligt, vanligtvis inom en vecka från det att vi har mottagit ärendet. Vi återkommer till dig om ditt ärende behöver längre tid. 
Trustly arbetar för att lösa alla tvister. Om du är missnöjd med vårt beslut, kan du kontakta Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller en allmän domstol. Här kan du söka efter och kontakta en nämnd som hjälper konsumenter och löser tvister utanför domstol i ditt land. Du kan också få råd och vägledning om hur du tar ett ärende vidare av Konsumenternas Bank- och Finansbyrå eller din lokala Konsumentombudsman.
Du kan kontakta oss via vårt kontaktformulär.

Om du vill att vi ska undersöka din transaktion, vänligen mejla oss ett betalningsbevis eller en skärmdump som innehåller följande information:

• Kontoinnehavarens namn
• Belopp
• Datum för överföring
• Kontonummer
• Referensnummer

Om du inte kan använda kontaktformuläret kan du istället ringa oss så kan vi assistera dig med hur du kan mejla oss, +46 8 446 831 33. Linjen är öppen vardagar från och med 09:00 till 12:00 CET.

Vi kan inte besvara några frågor om specifika transaktioner över telefon på grund av säkerhetsskäl.

Eftersom Trustly är verksamma i ett stort antal länder har vi tyvärr inte möjlighet att erbjuda support på lokala språk. För att vi ska kunna hantera ditt ärende på bästa och snabbast sätt ber vi er därför kontakta oss på engelska.
Hittar du inte svaret på din fråga i Vanliga frågor? Har du förslag på hur vi kan bli bättre? Kontakta oss här. Tack för din feedback! 

About Trustly

Find your answers to the question regarding Trustly and what we do.

Trustly - Trustly laptops