ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN VAN TRUSTLY

TOEPASSELIJKE ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN V. 8.0 (DE "ALGEMENE VOORWAARDEN")

 

1. ALGEMENE INLEIDING OP DE DIENST

1.1 De Dienst is een bankonafhankelijke betaaloplossing die de uitvoering van betalingstransacties van bankrekeningen in een aantal banken in diverse landen ondersteunt (de "Dienst"). De Dienst vormt een tool die u (de "Gebruiker") kunt gebruiken om (a) op een snelle, veilige en eenvoudige manier betalingen van uw online bank aan een online leverancier die u een product of dienst aanbiedt (de "Leverancier") uit te voeren; (b) uw identiteit te verifiëren tegenover een Leverancier en/of een account registreren bij de Leverancier; en/of (c) een betaling van de Leverancier te ontvangen. De acties genoemd in (a) tot (c) worden hierna aangeduid als een "Transactie" en samen de "Transacties". De Dienst bestaat uit een extra interface tussen de Gebruiker en de interface van de online bank van de Gebruiker, speciaal ontworpen met het doel de Gebruiker in staat te stellen een snelle en veilige bankoverschrijving uit te voeren in een gebruiksvriendelijke interface, zonder aanvullende software of registratieregelingen. 

 

1.2 De Dienst wordt niet aangeboden door of is niet gelieerd aan uw bank. De Dienst wordt u aangeboden door Trust Group AB (registratienr. 556754-8655), een Zweedse gelicentieerde betalingsinstelling, ("Trustly"), via de Leverancier. Lees deze Algemene voorwaarden zorgvuldig door. Als u de Algemene voorwaarden niet accepteert, ga dan niet verder met de Transactie. Door de Dienst te gebruiken, gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden, zoals van toepassing op het moment van de Transactie. De Algemene Voorwaarden kunnen van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving worden herzien en de Gebruiker moet er daarom voor zorgen dat de voorwaarden steeds worden nagelezen voordat een Transactie wordt uitgevoerd. In geval van wijziging van de voorwaarden, zal de herziene versie worden gelabeld met een nieuw versienummer.

1.3 Zodra de Gebruiker alle vereiste gegevens in het verschillende onderdelen van de Trustly online interface heeft ingevoerd en op "Verder" heeft geklikt, wordt de Gebruiker geacht uitdrukkelijk de Transactie aangevraagd te hebben en toe te hebben gestaan om de Transactie te laten plaatsvinden in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden. De Gebruiker erkent en gaat ermee akkoord dat zijn toestemming voor de Transactie door Trustly wordt ontvangen, onmiddellijk volgend op het uitdrukkelijke verzoek van de Gebruiker en de Gebruiker erkent verder en gaat ermee akkoord dat hij/zij zijn/haar toestemming na dit moment niet kan intrekken of herroepen.

1.4 Afhankelijk van welke betaalproducten van Trustly de Gebruiker gebruikt, kunnen aanvullende voorwaarden en bepalingen deze Algemene Voorwaarden aanvullen. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden en dergelijke bijzondere voorwaarden, prevaleren de bijzondere voorwaarden.

2. AANMELDINGSGEGEVENS, ENZ. GELEVERD DOOR DE GEBRUIKER

Er wordt geacht dat elke Transactie uitgevoerd via de Dienst, met behulp van gepersonaliseerde veiligheidsreferenties (codes/wachtwoorden, enz.), uitgevoerd wordt door de geautoriseerde eigenaar van de account. De aanmeldingsgegevens die u tijdens het Transactieproces verstrekt, worden door Trustly verzameld en verwerkt. Trustly zal de informatie, via de interface van de Dienst, via een beveiligde verbinding doorsturen naar de overeenkomstige interface van uw online bank. Alle communicatie die wordt overgedragen tijdens het gebruik van de Dienst is gecodeerd en de geheime aanmeldingsgegevens van de Gebruiker worden alleen doorgestuurd naar het overeenkomstige invoerveld van de geselecteerde bank, maar worden nooit opgeslagen. 

3. INFORMATIE OVER DE GEBRUIKER

Door de Dienst te gebruiken om een ​​Transactie uit te voeren, erkent de Gebruiker dat informatie over de Gebruiker wordt verzameld bij de online bank van de Gebruiker en dat deze verwerkt wordt door Trustly in overeenstemming met, en voor de doeleinden, uiteengezet in het Privacybeleid.

4. ALGEMENE VEREISTEN OM GEBRUIK TE KUNNEN MAKEN VAN DE DIENST

4.1 Om gebruik te kunnen maken van de Dienst, moet de Gebruiker ten minste achttien (18) jaar oud zijn, of een leeftijd hebben zoals vereist door de Leverancier. Hij/zij moet verder bekwaam zijn om juridisch bindende contracten aan te gaan en het recht hebben om over de beschikbare activa, zoals beschikbaar op de online bank van de Gebruiker, te beschikken. De Gebruiker garandeert hierbij dat aan deze vereisten wordt voldaan. Bovendien garandeert de Gebruiker dat hij/zij de Dienst niet zal gebruiken voor doeleinden die in strijd zijn met zijn overeenkomsten met derden of toepasselijke wetgeving. De Gebruiker is persoonlijk verantwoordelijk voor alle schendingen en erkent, door gebruik te maken van de Dienst, dat het gebruik hiervan niet tot een dergelijke overtreding leidt.

4.2 Bij het gebruik van de Dienst voert de Gebruiker persoonlijk alle noodzakelijke stappen voor het uitvoeren van een Transactie uit, zoals aanmelden bij de online bank, het selecteren van een account om te betalen en het ondertekenen van een betalingstransactie. De Gebruiker heeft bijgevolg volledige controle over de voltooiing van een Transactie. Voor bepaalde Transacties kan het echter nodig zijn dat de Dienst zelfstandig enkele maatregelen neemt die nodig zijn voor de functionaliteit van de Dienst en om als gevolg van het verzoek van de Gebruiker een Transactie uit te voeren (zoals het automatisch en tijdelijk wijzigen of aanpassen van een instelling of functie die ​​een Transactie vertraagt of belemmert).  

5. TRANSACTIETIJDEN

De Gebruiker erkent dat een via de Dienst uitgevoerde betaling wordt overgedragen via algemene verrekeningssystemen, wat betekent dat het in uitzonderlijke gevallen tot drie (3) Bankdagen kan duren voordat het geld van de Gebruikers met de Leverancier wordt verrekend.

 

6. OPSCHORTING VAN DE DIENST

Het is mogelijk dat Trustly de Dienst opzettelijk moet opschorten om technische wijzigingen uit te voeren of om de Dienst bij te werken om veranderingen in relevante wetten en wettelijke vereisten weer te geven.

 

7. AANSPRAKELIJKHEID EN COMPENSATIE

7.1 Trustly is jegens de Gebruiker aansprakelijk voor betalingstransacties die via de Dienst worden uitgevoerd, in de mate zoals uiteengezet in de Zweedse Wet inzake betaaldiensten (zoals van tijd tot tijd van toepassing). Tenzij vereist door dwingend recht, is Trustly in geen geval aansprakelijk jegens de Gebruiker voor directe of indirecte schade of verlies geleden als gevolg van het gebruik van de Dienst.

7.2 Uw aankoop van goederen, diensten, digitale inhoud of andere van de Leverancier zal te allen tijde onderworpen zijn aan de algemene voorwaarden van de Leverancier en Trustly zal op geen enkele manier aansprakelijk zijn voor de acties of inactiviteit van de Leverancier. Zorg ervoor dat u de algemene voorwaarden van de Leverancier hebt gelezen en geaccepteerd voordat u de Dienst gebruikt.

 

8. POTENTIËLE VERGOEDINGEN EN KOSTEN TOEGEPAST DOOR DE BANK VAN DE GEBRUIKER

8.1 Bij het uitvoeren van een betalingstransactie via de Dienst kunnen van tijd tot tijd binnenlandse of internationale betalingen plaatsvinden, in welk geval eventueel kosten aan de bankrekening van de Gebruiker aangerekend kunnen worden, overeenkomstig de voorwaarden van de overeenkomst tussen de Gebruiker en zijn bank. Door gebruik te maken van de Dienst, erkent de Gebruiker dat hij of zij als enige verantwoordelijk is voor alle kosten die door zijn of haar bank worden toegepast bij het uitvoeren van binnenlandse of internationale betalingen.

8.1 Trustly rekent de Gebruikers geen kosten aan voor het leveren van de Dienst via de Leverancier.

9. KLACHTEN EN KENNISGEVINGEN VAN VERTRAGINGEN, ONDERBREKINGEN, STORING, ENZ.

9.1 Als de Gebruiker een indicatie van een storing in de Dienst opmerkt, moet de Gebruiker dit onverwijld aan Trustly melden. Vragen of klachten met betrekking tot de Dienst moeten worden ingediend bij Trustly via het contactformulier op het Ondersteuningscentrum van Trustly, beschikbaar op https://trustly.com/en/usersupport/ of moeten verzonden worden naar support@trustly.com. Gebruikers kunnen ook contact opnemen met onze Klachtenbeheerder door een brief te sturen naar onderstaand adres:

Trustly Group AB

Aan: Klachtenbeheerder

Rådmansgatan 40, verdieping 5

113 57 Stockholm/Zweden

 

9.2 Trustly zal vragen of klachten elektronisch en in het Engels beantwoorden. De Gebruiker heeft echter het recht om te vragen dat een antwoord vertaald wordt in de officiële taal waarin de Dienst wordt aangeboden. 

9.3 Trustly volgt de algemene richtlijnen inzake klachtenbeheer van de Zweedse financiële toezichthouder (FFFS 2002:23) en behandelt klachten in overeenstemming met de bestaande regelgeving.

9.4 Bezoek https://trustly.com/en/usersupport/ voor meer informatie over hoe Trustly vragen of klachten behandelt.

10. OVERMACHT

Trustly zal in geen geval aansprakelijk zijn voor enig economisch verlies, vertraging of niet-uitvoering voor zover dit verlies, de vertraging of de niet-uitvoering wordt veroorzaakt door brand, overstroming, een explosie, oorlog, staking, een embargo, overheidsvereisten, een burgerlijke en militaire autoriteit, gegevensovertreding, een DoS-aanval (denial-of-service), een onwettige actie van de Gebruiker of enige andere oorzaak buiten de redelijke controle van Trustly.

11. VERDACHTE CRIMINELE ACTIVITEITEN, ENZ.

Trustly behoudt zich het recht voor om gepaste maatregelen te nemen, een Transactie van de Gebruiker te registreren en op te schorten in het geval van een vermoede criminele of illegale activiteit, dreigende civiele acties door derde partijen als gevolg van het verlenen van de Dienst of enige andere handeling of omissie zoals wanneer ernstig defect of verkeerd gebruik van de Dienst dat de Gebruiker of Trustly schade zou kunnen toebrengen, ongeacht de aard van dergelijke potentiële schade.

12. KYC-REGELGEVINGEN (KNOW YOUR CUSTOMER - KEN UW KLANT) EN VERPLICHTINGEN VAN DE GEBRUIKER OM INFORMATIE TE VERSTREKKEN

De betalingstransacties die door de Gebruiker worden uitgevoerd, zijn onderworpen aan monitoring met het oog op de naleving van de toepasselijke voorschriften met betrekking tot het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Het toegepaste beleid en de toegepaste praktijken worden voortdurend herzien en kunnen van tijd tot tijd variëren, afhankelijk van de voorwaarden die voor de Gebruiker gelden, zoals transactiepatronen, geografische positie, enz. In het kader van de naleving van toepasselijke regelgeving kunnen bepaalde gegevens worden bijgehouden en kan aanvullende informatie worden gevraagd van de Gebruiker om zaken vast te stellen zoals identiteit, doel van de betalingstransactie en herkomst van fondsen. Door een betalingstransactie via de Dienst uit te voeren, verbindt de Gebruiker zich ertoe alle informatie te verstrekken die noodzakelijk wordt geacht voor deze doeleinden en erkent hij/zij dat niet-naleving van een dergelijk verzoek kan resulteren in de weigering om de betalingstransactie van de Gebruiker te voltooien of in eventuele andere gevolgen.

13. GELDIGHEID

Als een bepaling van deze Algemene Voorwaarden door een rechtbank of een bestuursorgaan van een bevoegde rechtsmacht ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, heeft die ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid geen invloed op de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden die volledig van kracht en van kracht blijven. Als een bepaling van deze Algemene voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar blijkt te zijn, maar niet meer geldig of niet-afdwingbaar zou zijn als een deel van de bepaling verwijderd zou worden, is de betreffende bepaling van toepassing met de nodige wijzigingen om deze geldig en afdwingbaar te maken.

14. TOEPASSELIJKE WET

Op deze Algemene Voorwaarden is het Zweedse recht van toepassing onder voorbehoud van dwingende bepalingen onder de wetgeving van het land waarin de Gebruiker woont. Nadat een vordering door de Gebruiker is ingediend, worden geschillen in eerste instantie opgelost door onderhandelingen in goede verstandhouding tussen de partijen, waarna Trustly de vordering binnen dertig (30) dagen zal behandelen. Als de partijen geen minnelijke schikking over de vordering kunnen bereiken, wordt het geschil opgelost in overeenstemming met de regels van de burgerlijke rechtsvordering.

***

Trustly Group AB (556754-8655)
Rådmansgatan 40, floor 5
113 57 Stockholm/Sweden
website: https://trustly.com/en/
email: support@trustly.com

Supervised by the Swedish Financial Supervisory Authority

Box 7821

103 97 Stockholm

Email: finansinspektionen@fi.se

Phone: +46 8 408 980 00