VISPĀRĪGIE TRUSTLY LIETOTĀJU NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

PIEMĒROJAMIE LIETOTĀJU NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI V. 8.1 (“NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI”)

1. VISPĀRĪGS IEVADS PAR PAKALPOJUMU

1.1 Pakalpojums ir no bankas neatkarīgs maksāšanas risinājums, kas atbalsta maksājumu darījumu izpildi no noteiktu valstu bankas kontiem (“Pakalpojums”). Pakalpojums ietver rīku, ko jūs (“Lietotājs”) varat izmantot, lai (a) veiktu maksājumus no jūsu internetbankas ātrā, drošā un vienkāršā veidā tiešsaistes piegādātājam, kas sniedz jums produktu vai pakalpojumu (“Piegādātājs”); (b) apstiprinātu autentiskumu Piegādātājam un/vai reģistrētu kontu ar Piegādātāju; un/vai (c) saņemtu maksājumu no Piegādātāja. Darbības, kas uzskaitītas (a) līdz (c) apakšpunktā, turpmāk tekstā apzīmētas kā “Darījums” un kopā kā “Darījumi”). Pakalpojums sastāv no papildu saskarnes starp Lietotāju un Lietotāja tiešsaistes bankas saskarni, kas īpaši paredzēta, lai lietotājs varētu veikt ātru un drošu bankas pārskaitījumu lietotājdraudzīgā saskarnē bez papildu programmatūras vai reģistrācijas procedūrām.

1.2 Pakalpojumu nepiedāvā jūsu banka, un tas nav saistīts ar jūsu banku. Pakalpojumu sniedz Trustly Group AB (reģ.nr. 556754-8655), Zviedrijas licencētā maksājumu iestāde (“Trustly”), ar Piegādātāja starpniecību.

1.3 Tā kā Pakalpojumam ir vienreizējs raksturs, kas attiecas tikai uz katru Darījumu, katru reizi, kad jūs izmantojat Pakalpojumu, jūs piekrītat šiem Noteikumiem un nosacījumiem, kas ir piemērojami Darījuma brīdī. Lūdzu, rūpīgi izlasiet Noteikumus un nosacījumus. Ja nepiekrītat šiem Noteikumiem un nosacījumiem, neturpiniet Darījumu. Laiku pa laikam Noteikumi un nosacījumi var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma, tāpēc ikreiz pirms Darījuma veikšanas Lietotājam tie ir jāpārbauda. Ja noteikumi būs mainīti, pārskatītajai versijai tiks piešķirts jauns versijas numurs.

1.4 Kad Lietotājs ir ievadījis visu nepieciešamo informāciju dažādās Trustly tiešsaistes saskarnes daļās un noklikšķinājis uz “turpināt”, tiek uzskatīts, ka Lietotājs ir skaidri pieprasījis un atļāvis veikt Darījumu saskaņā ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem. Lietotājs atzīst un piekrīt, ka Trustly saņem atļauju Darījuma veikšanai tūlīt pēc Lietotāja izteiktā pieprasījuma, un tālāk Lietotājs atzīst un piekrīt, ka pēc tam nevar atteikties vai atsaukt savu atļauju.

1.5 Atkarībā no tā, kādus Trustly maksājuma produktus Lietotājs izmanto, šiem Noteikumiem un nosacījumiem var tikt piemēroti papildu noteikumi un nosacījumi. Ja šie Noteikumi un nosacījumi ir pretrunā ar īpašajiem noteikumiem un nosacījumiem, jāņem vērā īpašie noteikumi un nosacījumi.

2. PIETEIKŠANĀS UN CITA INFORMĀCIJA, KO NODROŠINA LIETOTĀJS

Visus Darījumus, kuru izpildē tiek izmantoti personalizēti drošības dati (kodi/paroles u.c.), drīkst veikt pilnvarotais konta īpašnieks. Trustly apkopo un apstrādā pieteikšanās informāciju, kas tiek norādīta Darījuma procesā. Izmantojot Pakalpojuma saskarni, Trustly ar droša savienojuma palīdzību pārsūta informāciju uz jūsu tiešsaistes bankas atbilstošo saskarni. Pakalpojuma izmantošanas laikā visa pārsūtītā saziņa tiek šifrēta, un Lietotāja slepenā pieteikšanās informācija tiek tikai pārsūtīta uz izvēlētās bankas atbilstošo ievades lauku; bet nekad netiek saglabāta.

3. INFORMĀCIJA PAR LIETOTĀJU

Izmantojot Pakalpojumu, lai izpildītu Darījumu, Lietotājs atzīst, ka informācija par viņu tiek apkopota no Lietotāja internetbankas un tiek apstrādāta Trustly vietnē saskaņā ar Privātuma politiku un tās mērķiem.

4. VISPĀRĪGAS PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ TIESĪBĀM LIETOT PAKALPOJUMU

4.1 Lai izmantotu Pakalpojumu, Lietotājam ir jābūt vismaz astoņpadsmit (18) gadu vecam vai tādā vecumā, kā to pieprasa Piegādātājs, spējīgam noslēgt tiesiski saistošus līgumus, būt tiesīgam rīkoties ar internetbankā pieejamajiem pamatlīdzekļiem. Ar šo Lietotājs garantē, ka šīs prasības ir izpildītas. Turklāt Lietotājs galvo, ka neizmantos Pakalpojumu tādiem mērķiem, kas pārkāpj Lietotāja līgumus ar trešajām pusēm vai piemērojamos tiesību aktus. Lietotājs ir personīgi atbildīgs par jebkādu šāda veida pārkāpumu un apliecina, ka Pakalpojuma izmantošana neizraisīs šādus pārkāpumus.

4.2 Izmantojot Pakalpojumu, Lietotājs personīgi veic un pabeidz visas Darījuma izpildei nepieciešamās darbības, piemēram, piesakās internetbankas pakalpojumā, izvēlas kontu, no kura tiks veikts maksājums, un paraksta maksājuma darījumu. Tātad Lietotājam būs pilnīga kontrole pār Darījuma pabeigšanu. Tomēr atsevišķos Darījumos Pakalpojums var neatkarīgi veikt dažus pasākumus, kas ir nepieciešami tā funkcionalitātei un lai aktivizētu Lietotāja pieprasījumu izpildīt Darījumu (piemēram, automātiski un uz laiku mainītu vai pielāgotu iestatījumu vai līdzekli, kas aizliedz vai aizkavē Darījumu).

5. DARĪJUMU LAIKI

Lietotājs atzīst, ka maksājums, kas veikts ar Pakalpojuma starpniecību, tiek pārsūtīts, izmantojot vispārējās klīringa sistēmas, kas nozīmē, ka izņēmuma gadījumos tas varētu ilgt līdz trim (3) bankas dienām, pirms tiek veikta norēķināšanās ar Piegādātāju.

6. PAKALPOJUMA PĀRTRAUKŠANA

Trustly var būt jāpārtrauc Pakalpojums, lai risinātu tehniskas izmaiņas vai atjauninātu Pakalpojumu, lai atspoguļotu attiecīgo likumu un normatīvo prasību izmaiņas.

7. ATBILDĪBA UN KOMPENSĀCIJA

7.1 Trustly uzņemas atbildību pret Lietotāju par Pakalpojumā veiktajiem darījumiem, ciktāl tas ir noteikts Zviedrijas Maksājumu pakalpojumu likumā (Swedish Payment Services Act; dažkārt piemērojams). Ja vien tas netiek pieprasīts obligātajās tiesību normās, Trustly nekādā gadījumā nav atbildīgs par jebkādiem tiešiem vai netiešiem Lietotāja zaudējumiem vai kaitējumu, kas radies Pakalpojuma izmantošanas dēļ.

7.2 Preču, pakalpojumu, digitālā vai citāda satura iegāde no Piegādātāja vienmēr tiks pakļauta Piegādātāja noteikumiem un nosacījumiem, un Trustly nekādā ziņā nav atbildīgs par Piegādātāja darbībām vai bezdarbību. Pirms Pakalpojuma izmantošanas pārliecinieties, vai esat pārskatījis un akceptējis Piegādātāja noteikumus un nosacījumus.

8. LIETOTĀJA BANKAS NOTEIKTĀS IESPĒJAMĀS MAKSAS UN NODEVAS

8.1 Veicot darījumu Pakalpojumā, dažkārt var tikt veikti iekšzemes vai starptautiskie maksājumi; šādos gadījumos no Lietotāja bankas konta var tikt iekasēta nodeva, kā tas ir noteikts Lietotāja un viņa bankas noslēgtajā līgumā. Izmantojot Pakalpojumu, Lietotājs apliecina, ka uzņemas vienpersonisku atbildību par visām viņa bankas noteiktajām nodevām, kas saistītas ar iekšzemes vai starptautisku maksājumu darījumu izpildi.

8.2 Trustly neiekasē no Lietotājiem maksu par Pakalpojuma sniegšanu, izmantojot Piegādātāju.

9. SŪDZĪBAS UN PAZIŅOJUMI PAR AIZKAVĒM, PĀRTRAUKUMIEM, NEPAREIZU DARBĪBU UN CITIEM GADĪJUMIEM

9.1. Ja Lietotājs ievēro jebkādas Pakalpojuma darbības traucējumu pazīmes, tas ir nekavējoties jāziņo Trustly uzņēmumam. Jebkādi jautājumi saistībā ar Pakalpojumu jāsniedz Trustly uzņēmumam, izmantojot Trustly atbalsta centra kontaktpersonas veidlapu, vai sūtot e-pastu uz adresi support@trustly.com. Ja vēlaties iesniegt sūdzību, varat sazināties ar mūsu sūdzību pārvaldnieku, izmantojot šo sūdzību veidlapu, nosūtīt e-pastu uz adresi support@trustly.com vai nosūtīt vēstuli uz zemāk norādīto adresi:

Trustly Group AB
Kam: Sūdzību pārvaldniekam
Tagliaferro Business Centre
Level 7
Gaiety Lane c/w High Street
Sliema, SLM 1551
Malta

9.2 Trustly atbildēs uz jautājumiem vai sūdzībām elektroniski un angļu valodā. Tomēr Lietotājam ir tiesības pieprasīt, lai atbilde tiek iztulkota oficiālajā valodā, kurā tiek piedāvāts Pakalpojums.

9.3 Trustly seko Zviedrijas Finanšu uzraudzības iestādes vispārējām pamatnostādnēm par sūdzību pārvaldību (FFFS 2002: 23) un izskata sūdzības saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem.

9.4 Sīkāka informāciju par to, kā Trustly rīkojas ar jautājumiem vai sūdzībām, pieejama vietnē https://www.trustly.net/lv/support.

10. NEPĀRVARAMA VARA

Trustly nekādā gadījumā neuzņemas atbildību par ekonomiskajiem zaudējumiem, pakalpojuma izpildes aizkavi vai atteici, ja šādus zaudējumus, aizkavi vai atteici ir izraisījis ugunsgrēks, plūdi, sprādziens, karš, streiks, embargo, valsts iestāžu noteiktas prasības, civilās un militārās iestādes, datu ļaunprātīga izmantošana, Lietotāja veiktas nelikumīgas darbības vai cits cēlonis, kas ir ārpus saprātīgas uzņēmuma Trustly kontroles.

11. AIZDOMĪGAS KRIMINĀLI SODĀMAS DARBĪBAS UN CITI GADĪJUMI

Trustly patur tiesības vienpusēji veikt attiecīgus pasākumus, reģistrēt un apturēt Lietotāja Darījumu, ja rodas aizdomas par krimināli sodāmu vai nelikumīgu darbību, apdraudošām trešo personu ierosinātām civilprasībām saistībā ar Pakalpojuma sniegšanu, kā arī saistībā ar cita veida rīcību vai nolaidību, piemēram, smagu Pakalpojuma disfunkciju vai nepareizu lietošanu, ja tas var kaitēt Lietotājam vai uzņēmumam Trustly neatkarīgi no šāda iespējamā kaitējuma būtības.

12. PRINCIPA “PAZĪSTI SAVU KLIENTU” (KNOW YOUR CUSTOMER — KYC): NOTEIKUMI UN LIETOTĀJA PIENĀKUMS SNIEGT INFORMĀCIJU

Lietotāja veiktie maksājumu darījumi tiek pārraudzīti, lai nodrošinātu atbilstību piemērojamiem normatīvajiem aktiem attiecībā uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu. Piemērotā politika un prakse tiek pastāvīgi pārskatīta un laiku pa laikam var mainīties atkarībā no nosacījumiem, kas attiecas uz Lietotāju, piemēram, darījumu modeļiem, ģeogrāfisko novietojumu utt. Lai izpildītu piemērojamos noteikumus, ieraksti var tikt uzglabāti, un no Lietotāja var tikt pieprasīta papildu informācija, lai noskaidrot tādus jautājumus kā identitāte, maksājumu darījuma mērķis un līdzekļu izcelsme. Pakalpojumā veicot maksājuma darījumu, Lietotājs apņemas iesniegt jebkādu šāda veida informāciju, kas var būt nepieciešama iepriekš minētajiem nolūkiem, un apzinās, ka šīs prasības neievērošana var kalpot par iemeslu Lietotāja maksājuma darījuma atteikumam vai citām attiecīgām sekām.

13. ATDALĪŠANA

Ja atbilstošas tiesvedības tiesa vai izpildinstitūcija kādu no šo Noteikumu un nosacījumu normām uzskata par nederīgu vai neizpildāmu, tas nedrīkst ietekmēt citas Noteikumu un nosacījumu normas, kurām jāpaliek spēkā. Ja kāda šo Noteikumu un nosacījumu norma tiek uzskatīta par nederīgu vai nepiemērojamu, bet, izdzēšot kādu tās daļu, pārstātu būt nederīga un nepiemērojama, attiecīgā norma pēc nepieciešamības ir jāgroza tā, lai kļūtu derīga un piemērojama.

14. NOTEICOŠĀ LIKUMDOŠANA

Šos Noteikumus un nosacījumus reglamentē Zviedrijas tiesību akti, ievērojot visus obligātos noteikumus saskaņā ar Lietotāja rezidences vietas valsts tiesību aktiem. Strīdi starp pusēm vispirms ir jārisina labticīgi sarunu veidā; pēc tam Lietotājs var iesniegt prasību, ko Trustly izskata trīsdesmit (30) dienu laikā. Ja puses nespēj panākt draudzīgu vienošanos attiecībā uz prasību, strīda gadījums ir jārisina saskaņā ar civilprocesa noteikumiem.

***

Trustly Group AB (556754-8655)
Rådmansgatan 40, floor 5
113 57 Stockholm/Sweden

Tīmekļa vietne: https://trustly.net/
E-pasts: support@trustly.com

Uzrauga Zviedrijas Finanšu uzraudzības iestāde
Box 7821
103 97 Stockholm

E-pasts: finansinspektionen@fi.se
Tālrunis: +46 8 408 980 00