TRUSTLY BENDROSIOS NAUDOTOJO NUOSTATOS IR SĄLYGOS

BENDROSIOS TAIKOMOS NAUDOTOJO NUOSTATOS IR SĄLYGOS, 8.0 VERSIJA („SĄLYGOS“)

1. BENDRASIS PASLAUGOS ĮVADAS

1.1. Paslauga yra nuo banko nepriklausanti mokėjimo paslauga, palaikanti mokėjimo operacijų iš įvairių bankų sąskaitų vykdymą įvairiuose įvairių šalių bankuose („Paslauga“). Paslaugą sudaro įrankis, kurį jūs („Naudotojas“) galite naudoti (a) savo elektroninės bankininkystės sistemoje skubiai, saugiai ir paprastai vykdydami mokėjimus internetiniam tiekėjui už produktą arba paslaugą („Tiekėjas“); (b) autentifikuoti save Tiekėjui ir (arba) registruoti paskyrą pas Tiekėją ir (arba) (c) gauti mokėjimą iš Tiekėjo. Punktuose nuo (a) iki (c) išvardyti veiksmai toliau vadinami „Operacija“, bendrai „Operacijos“). Paslaugą sudaro papildoma sąsaja tarp Naudotojo ir naudotojo elektroninės bankininkystės sąsajos, sukurta specialiai tam, kad Naudotojas galėtų greitai ir saugiai atlikti banko pervedimą, naudodamas naudotojui draugišką sąsają be jokios papildomos programinės įrangos arba registracijos. 

1.2. Šios Paslaugos neteikia bankas, kurio paslaugomis naudojatės, ir ji nėra su juo susijusi. Paslaugą per Tiekėją jums teikia „Trustly Group AB“ (reg. nr. 556754-8655) Švedijos licencijuotoji mokėjimo institucija („Trustly“). Atidžiai perskaitykite šias Nuostatas ir sąlygas. Jei nesutinkate su Nuostatomis ir sąlygomis, Operacijos neatlikite. Naudodamiesi Paslauga, sutinkate su atliekant Operaciją taikomomis Nuostatomis ir sąlygomis. Nuostatos ir sąlygos gali būti kartkartėmis atnaujintos be išankstinio įspėjimo, todėl Naudotojas turi peržiūrėti nuostatas kaskart prieš atlikdamas Operaciją. Jei nuostatos pasikeis, atnaujinta versija bus pažymėta nauju versijos numeriu.

1.3. naudotojui įvedus visą reikiamą informaciją įvairiose „Trustly“ internetinės sąsajos dalyse ir spustelėjus „Tęsti“, bus laikoma, kad Naudotojas aiškiai pateikė prašymą ir leido atlikti Operaciją pagal šias Nuostatas ir sąlygas. Naudotojas pripažįsta ir sutinka, kad jo leidimą atlikti Operaciją nedelsiant po Naudotojo pateikto prašymo gautų „Trustly“ ir Naudotojas pripažįsta ir sutinka, kad po to jis negali atšaukti arba panaikinti savo leidimo.

1.4. Atsižvelgiant, į tai, kurį iš „Trustly“ mokėjimo produktų naudoja Naudotojas, šios Nuostatos ir sąlygos gali būti papildytos papildomomis nuostatomis ir sąlygomis. Jei šios Nuostatos ir sąlygos prieštarautų specialioms nuostatoms ir sąlygoms, pirmenybė būtų teikiama specialioms nuostatoms ir sąlygoms.

2. PRISIJUNGIMO IR KITA INFORMACIJA. TEIKIAMA NAUDOTOJO

Bet kuri naudojantis Paslauga atlikta Operacija, naudojant asmeninius saugos kredencialus (kodus, slaptažodžius ir pan.), laikoma, kad ją atliko įgaliotasis paskyros savininkas. Prisijungimo informaciją, kurią pateiksite atlikdami Operaciją, rinks ir apdoros „Trustly“. „Trustly“ per Paslaugos sąsają saugiu ryšiu perduos informaciją į atitinkamą elektroninės bankininkystės sąsają. Visa informacija, perduodama naudojantis Paslauga, yra užšifruojama. Slapta Naudotojo prisijungimo informacija perduodama tik į atitinkamą pasirinkto banko įvesties lauką, bet niekada nesaugoma. 

3. INFORMACIJA APIE NAUDOTOJĄ

Naudodamasis Paslauga Operacijai atlikti, Naudotojas patvirtina, kad informacija apie Naudotoją būtų renkama iš Naudotojo elektroninės bankininkystės ir apdorojama „Trustly“ pagal Privatumo politikos nuostatas ir joje apibrėžtais tikslais.

4. BENDRIEJI REIKALAVIMAI NORINTIEMS NAUDOTIS PASLAUGA

4.1. Norėdamas naudotis Paslauga, Naudotojas turi būti bent aštuoniolikos (18) metų arba tokio amžiaus, kokio reikalauja Teikėjas, turėti galimybę pasirašyti teisiškai įpareigojančias sutartis ir turėti teisę naudotis elektroninės bankininkystės sistemoje esančiu turtu. Naudotojas garantuoja, kad atitinka šiuos reikalavimus. Be to, Naudotojas garantuoja, kad nenaudos Paslaugos jokiu tikslu, kuris pažeistų sutartis su trečiosiomis šalimis arba taikomus įstatymus. Naudotojas yra asmeniškai atsakingas už bet kokį (-ius) pažeidimą (-us) ir patvirtina, kad naudodamasis Paslauga nepadarys jokių pažeidimų.

4.2. Naudodamasis Paslauga, Naudotojas turi pats atlikti visus reikiamus operacijos veiksmus, pvz., prisijungti prie elektroninės bankininkystės sistemos, pasirinkti sąskaitą, iš kurios turi būti atliktas mokėjimas, ir patvirtinti mokėjimo operaciją parašu. Todėl Naudotojas visiškai kontroliuoja Operacijos atlikimą. Tačiau, atliekant tam tikras Operacijas, Paslauga gali nepriklausomai imtis tam tikrų priemonių, kad užtikrintų Paslaugos veikimą ir įgalintų Naudotojo užklausas vykdyti Operaciją (pvz., automatiškai ir laikinai keisti arba koreguoti nustatymą arba funkciją, kuri uždraudžia arba atideda Operaciją).  

5. OPERACIJOS LAIKAS

Naudotojas pripažįsta, kad naudojantis Paslauga atliktas mokėjimas perduodamas per bendrąsias tarpuskaitos sistemas, o tai reiškia, kad išskirtiniais atvejais Naudotojo lėšų pervedimas Tiekėjui gali trukti tris (3) banko darbo dienas.

6. PASLAUGOS SUSTABDYMAS

„Trustly“ gali sustabdyti Paslaugą dėl techninių keitimų arba dėl Paslaugos naujinimo, siekiant prisitaikyti prie atitinkamų įstatymų pakeitimų ir reguliavimo reikalavimų.

7. ATSAKOMYBĖ IR KOMPENSACIJA

7.1. „Trustly“ atsakomybė Naudotojui už mokėjimo operacijas, įvykdytas naudojantis Paslauga, yra apibrėžta pagal Švedijos mokėjimo paslaugų įstatymą (taikomą tuo metu). Jei nereikalauja privalomasis įstatymas, „Trustly“ jokiu atveju nebus atsakinga Naudotojui už jokius tiesioginius arba netiesioginius nuostolius arba žalą, atsiradusią dėl Paslaugos naudojimo.

7.2 Jūsų prekių, paslaugų, skaitmeninio turinio ar kitiems pirkimams iš Tiekėjo visuomet bus taikomos Tiekėjo nuostatos ir sąlygos ir „Trustly“ jokiu būdu nebus atsakinga už Tiekėjo veiksmus arba neveikimą. Prieš pradėdami naudotis Paslauga, būtinai peržiūrėkite Tiekėjo nuostatas ir sąlygas bei sutikite su jomis.

8. MOKESČIAI, KURIAIS BANKAS GALI APMOKESTINTI NAUDOTOJĄ

8.1. Jei atliksite mokėjimo operaciją naudodami Paslaugą, kartkartėmis gali tekti atlikti vietinius arba tarptautinius mokėjimus, už kuriuos iš Naudotojo banko sąskaitos gali būti išskaityti mokesčiai atsižvelgiant į Naudotojo ir banko, kurio paslaugomis jis naudojasi, sutartį. Naudodamas Paslaugą, Naudotojas pripažįsta, kad tik jis ar ji yra atsakingas (-a) už bet kokius arba visus mokesčius, kuriuos bankas gali taikyti atliekant vietinio arba tarptautinio mokėjimo operacijas.

8.1 „Trustly“ netaiko Naudotojui jokių mokesčių už Paslaugos teikimą per Tiekėją.

9. SKUNDAI IR PRANEŠIMAI DĖL DELSOS, PERTRAUKČIŲ, TRIKČIŲ IR PAN.

9.1 Jeigu Naudotojas pastebi kokių nors Paslaugos trikčių požymių, Naudotojas nedelsdamas turėtų apie tai pranešti „Trustly“. Visus su Paslauga susijusius klausimus ir skundus reikia pateikti „Trustly“, naudojant „Trustly“ palaikymo centre (https://trustly.net/support/) esančią kontaktinę formą, arba siųsti support@trustly.com. Be to, naudotojai gali susisiekti su skundų nagrinėjimo vadybininku, siųsdami laišką toliau nurodytu adresu:

Trustly Group AB

Kam: Complaints Manager

Rådmansgatan 40, floor 5

113 57 Stockholm/Sweden

9.2 „Trustly“ atsakys į klausimus ir skundus elektroninėmis priemonėmis ir anglų kalba. Tačiau Naudotojas turi teisę reikalauti išversti atsakymą į oficialią Paslaugos teikimo vietoje naudojamą kalbą. 

9.3 „Trustly“ laikosi Švedijos Finansų inspekcijos bendrųjų rekomendacijų dėl skundų tvarkymo (FFFS 2002:23) ir tvarko skundus pagal galiojančias taisykles.

9.4 Jei reikia daugiau informacijos apie tai, kaip „Trustly“ tvarko klausimus ir skundus, apsilankykite https://trustly.net/support/.

10. NENUGALIMA JĖGA

„Trustly“ jokiu atveju nebus atsakinga už ekonominius nuostolius, delsą ar įsipareigojimų nevykdymą, jei nuostolio, delsos ar nevykdymo priežastis buvo gaisras, potvynis, sprogimas, karas, streikas, embargas, vyriausybės reikalavimai, civilinių ir karinių institucijų veiksmai, pavogti duomenys, aptarnavimo perkrovos (DoS) ataka, neteisėti Naudotojo veiksmai ar kita priežastis, kurios „Trustly“ pagrįstai negali kontroliuoti.

11. ĮTARIAMOS NUSIKALSTAMOS VEIKOS IR KITI KLAUSIMAI

„Trustly“ vienašališkai pasilieka teisę imtis reikiamų veiksmų, saugoti Naudotojo įrašus ir nutraukti jo Operaciją, kai įtariama nusikalstama ar neteisėta veika ir kai trečiosios šalys gali pateikti civilinius ieškinius dėl Paslaugos teikimo arba kitų veiksmų ar nevykdymo, pvz., didelės trikties ar piktnaudžiavimo Paslauga, dėl kurio Naudotojas arba „Trustly“ gali patirti nuostolių, neatsižvelgiant į galimų nuostolių tipą.

12. „KNOW YOUR CUSTOMER“ (KYC) (LIET. „PAŽINK SAVO KLIENTĄ“) NUOSTATAI IR NAUDOTOJO ĮSIPAREIGOJIMAI TEIKTI INFORMACIJĄ

Naudotojo atliekamos mokėjimo operacijos gali būti stebimos siekiant užtikrinti atitiktį taikomiems nuostatams, susijusiems su pinigų plovimo prevencija ir terorizmo finansavimu. Taikomos politikos ir praktikos nuolat peržiūrimos ir gali kartkartėmis keistis bei keistis atsižvelgiant į Naudotojui taikomas sąlygas, pvz. operacijos modelius, geografinę padėti ir kt. Siekiant laikytis galiojančių taisyklių, gali būti laikomi įrašai ir iš Naudotojo paprašyta papildomos informacijos, pavyzdžiui, skirtos nustatyti tapatybę, mokėjimo operacijos tikslą ir lėšų kilmę. Jei atlieka mokėjimo operaciją naudodamas Paslaugą, Naudotojas įsipareigoja pateikti bet kokią arba visą informaciją, kuri gali būti reikalinga šiais tikslais, ir pripažįsta, kad nepatenkinus tokio prašymo gali būti atsisakyta atlikti Naudotojo mokėjimo operaciją arba gali būti kitų atitinkamų pasekmių.

13. NUTRAUKIMAS

Jei koks nors kompetentingos jurisdikcijos teismas ar administracinė įstaiga nustatys, kad kokia nors iš šių Nuostatų ir sąlygų negalioja arba jos negalima taikyti, tai nepaveiks kitų Nuostatų ir sąlygų ir jos liks visiškai galioti bei bus taikomos. Jei tokiu būdu bus nustatyta, kad kokia nors iš šių Nuostatų ir sąlygų negalioja arba jos negalima taikyti, tačiau ji galiotų arba ją būtų galima taikyti panaikinus jos dalį, tokia sąlyga bus taikoma atlikus pakeitimą, kurio reikia, kad sąlyga galiotų arba ją būtų galima taikyti.

14. TAIKOMAS ĮSTATYMAS

Šioms Nuostatoms ir sąlygoms bus taikomi Švedijos įstatymai, laikantis visu privalomų Naudotojo gyvenamosios šalies įstatymų nuostatų. Naudotojui pateikus skundą, kurį „Trustly“ apsvarstys per trisdešimt (30) dienų, šalių ginčai bus pirmiausia sprendžiami derantis gera valia. Jei šalims nepavyks taikiai susitarti dėl skundo, ginčas bus sprendžiamas laikantis civilinio proceso procedūrų.

***

Trustly Group AB (556754-8655)
Rådmansgatan 40, floor 5
113 57 Stockholm/Sweden
website: https://trustly.net
email: support@trustly.com

Supervised by the Swedish Financial Supervisory Authority

Box 7821

103 97 Stockholm

Email: finansinspektionen@fi.se

Phone: +46 8 408 980 00