TRUSTLY-PALVELUN YLEISET SÄÄNNÖT JA EHDOT

VOIMASSA OLEVAT TRUSTLY-PALVELUN YLEISET SÄÄNNÖT JA EHDOT VERSIO 8.0 (”SÄÄNNÖT JA EHDOT”)

 

1. PALVELUN ESITTELY

1.1 Palvelu on pankeista riippumaton maksamispalvelu, jonka avulla voidaan suorittaa pankkitilien välisiä maksutapahtumia useissa pankeissa tietyissä maissa (”palvelu”). Palvelu sisältää työkalun, joka avulla käyttäjä ("käyttäjä") voi a) maksaa verkkopankkitililtään verkossa toimivalle tuotteiden tai palvelujen toimittajalle ("toimittaja") nopeasti, turvallisesti ja helposti; b) todentaa itsensä toimittajalle ja/tai rekisteröidä pankkitilin toimittajalle ja/tai c) vastaanottaa maksun toimittajalta. Edellä a–c kohdassa tarkoitettuihin toimiin viitataan jäljempänä nimityksellä yksittäin ”tapahtumana”, yhdessä ”tapahtumina”. Palvelu muodostaa käyttäjän ja käyttäjän verkkopankin rajapinnan välille täydentävän rajapinnan, joka on erityisesti tarkoitettu siihen, että käyttäjä voi tehdä pankkisiirtoja nopeasti ja turvallisesti käyttämällä selkeää käyttöliittymää ilman muita ohjelmistoja tai rekisteröintejä. 

 

1.2 Tätä palvelua ei tarjoa pankki, eikä se liity pankkiin. Palvelun tarjoaa Trustly Group AB (Ruotsin Y-tunnus 556754-8655), joka on Ruotsissa toimiluvan saanut maksulaitos, ("Trustly"), toimittajan kautta. Lue nämä säännöt ja ehdot huolellisesti. Jollet hyväksy sääntöjä ja ehtoja, keskeytä tapahtuma. Käyttämällä palvelua käyttäjä hyväksyy tapahtumahetkellä voimassa olevat säännöt ja ehdot. Sääntöihin ja ehtoihin voidaan tehdä muutoksia aika ajoin ilmoittamatta etukäteen. Siksi käyttäjän täytyy tarkastaa ehdot aina ennen tapahtuman suorittamista. Jos ehtoihin tehdään muutoksia, tarkistettu versio varustetaan uudella versionumerolla.

1.3 Kun käyttäjä on syöttänyt kaikki tarvittavat tiedot Trustly-verkkorajapinnan eri kohtiin ja napsauttanut ”Jatka”, käyttäjän katsotaan nimenomaisesti pyytäneen ja valtuuttaneen tapahtuman suorittamisen näiden sääntöjen ja ehtojen mukaisesti. Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy sen, että Trustly saa tapahtuman valtuutuksen välittömästi sen jälkeen, kun käyttäjä on esittänyt pyyntönsä, minkä lisäksi käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy sen, ettei hän pysty sen jälkeen peruuttamaan tai kumoamaan valtuutustaan.

1.4 Sen mukaan, mitä Trustlyn maksutuotteita käyttäjä käyttää, näitä sääntöjä ja ehtoja voidaan täydentää muille säännöillä ja ehdoilla. Jos näiden sääntöjen ja ehtojen sekä erityisten sääntöjen ja ehtojen välillä on ristiriita, erityiset säännöt ja ehdot ovat ensisijaisia.

2. KÄYTTÄJÄN ANTAMAT TIEDOT, ESIMERKIKSI SISÄÄNKIRJAUSTIEDOT

Kaikki tapahtumat, jotka on tehty palvelun kautta käyttämällä esimerkiksi koodien ja salasanojen kaltaisia henkilökohtaisia käyttäjätietoja, katsotaan tilin todennetun omistajan tekemiksi. Trustly kerää ja käsittelee käyttäjän tapahtuman aikana antamat sisäänkirjaustiedot. Trustly välittää tiedot verkkopankkiin palvelun käyttöliittymän kautta käyttämällä suojattua yhteyttä. Palvelussa käytetään salattua tietoliikennettä. Käyttäjän salaisia sisäänkirjaustietoja ei koskaan tallenneta, vaan ne välitetään valitun verkkopankin syöttökenttään. 

3. TIEDOT KÄYTTÄJÄSTÄ

Käyttämällä palvelua tapahtuman suorittamiseksi käyttäjä hyväksyy, että Trustly noutaa käyttäjää koskevat tiedot käyttäjän verkkopankista ja käsittelee ne Yksityisyydensuojan mukaisesti siinä mainittuihin tarkoituksiin.

4. YLEISET PALVELUN KÄYTTÄMISELLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET

4.1 Palvelua käyttääkseen käyttäjän tulee olla vähintään 18 (kahdeksantoista) vuoden tai sen ikäinen kuin toimittaja edellyttää, oikeustoimikelpoinen ja oikeutettu maksamaan käyttämällä verkkopankkitilin varoja. Täten käyttäjä vakuuttaa, että hän täyttää nämä vaatimukset. Lisäksi käyttäjä sitoutuu olemaan käyttämättä palvelua kolmansien osapuolien kanssa tekemiensä sopimusten ja sovellettavien lakien vastaisesti. Käyttäjä on henkilökohtaisesti vastuussa siitä, että hän ei riko lakeja eikä sopimuksia käyttämällä palvelua.

5. TAPAHTUMAVIIVE

Käyttäjä hyväksyy, että palvelun kautta suoritettu maksu siirtyy yleisten maksunselvitysjärjestelmien kautta, mistä johtuu, että poikkeustapauksissa käyttäjän varojen tilitys toimittajalle voi kestää enintään 3 (kolme) pankkipäivää.

 

6. PALVELUN KESKEYTYS

Trustly voi keskeyttää palvelun teknisten muutosten toteuttamiseksi tai päivittää palvelun vastaamaan sitä koskeviin lakeihin ja sääntelyn vaatimuksiin tehtyjä muutoksia.

 

7. VASTUU JA KORVAUKSET

7.1 Trustly on vastuussa käyttäjälle palvelun kautta tehdyistä maksutapahtumista Ruotsin (kulloinkin voimassa olevassa) maksupalvelulaissa säädetyllä tavalla. Jollei laissa toisin velvoiteta, Trustly ei missään tapauksessa ole vastuussa käyttäjälle palvelun käyttämisen vuoksi sattuneesta suorasta tai epäsuorasta menetyksestä tai vahingosta.

7.2 Toimittajalta ostamaasi tavaraan, palveluun, digitaaliseen sisältöön tai muuhun vastaavaan sovelletaan aina toimittajan sääntöjä ja ehtoja, eikä Trustly ole millään tavoin vastuussa toimittajan tekemisistä tai tekemättä jättämisistä. Varmistu, että ole lukenut ja hyväksynyt toimittajan säännöt ja ehdot ennen palvelun käyttöä.

 

8. KÄYTTÄJÄN PANKIN MAHDOLLISET VELOITUKSET TAI PERIMÄT PALKKIOT

8.1 Kun palvelun avulla suoritetaan maksutapahtuma, kotimaan- tai ulkomaanmaksusta käyttäjän pankkitililtä voidaan periä palkkio käyttäjän ja pankin välisen sopimuksen mukaisesti. Käyttämällä palvelua käyttäjä hyväksyy sen, että hän on yksin vastuussa kaikista pankin kotimaan- tai ulkomaanmaksuista perimistä palkkioista.

8.1 Trustly ei veloita käyttäjiltä mitään maksuja toimittajan kautta toimitettavan palvelun tarjoamisesta.

9. VALITUKSET JA ILMOITTAMINEN ESIMERKIKSI VIIVÄSTYKSISTÄ, KATKOKSISTA TAI HÄIRIÖISTÄ

9.1 Mikäli käyttäjä havaitsee palvelussa viitteen toimintahäiriöstä, käyttäjän on ilmoitettava siitä Trustlylle viipymättä. Mahdolliset palvelua koskevat kysymykset ja valitukset on lähetettävä Trustlylle Trustlyn tukikeskuksen yhteydenottolomakkeella, joka on käytettävissä osoitteessa https://trustly.com/en/usersupport/, tai lähetettävä osoitteeseen support@trustly.com. Käyttäjät voivat myös ottaa yhteyttä valitustenkäsittelijäämme lähettämällä kirjeen seuraavaan osoitteeseen:

Trustly Group AB

To: Complaints Manager

Rådmansgatan 40, floor 5

113 57 Tukholma Ruotsi

 

9.2 Trustly vastaa kysymyksiin tai valituksiin sähköisesti englannin kielellä. Käyttäjällä on oikeus pyytää vastauksen kääntämistä sen maan viralliselle kielelle, jossa palvelua tarjotaan. 

9.3 Trustly noudattaa Ruotsin rahoitusvalvontaviranomaisen yleisiä ohjeita valitusten käsittelystä (FFFS 2002:23) ja käsittelee valituksen voimassa olevien määräysten mukaisesti.

9.4 Lisätietoja siitä, miten Trustly käsittelee kysymykset tai valitukset, voi lukea sivulta https://trustly.com/en/usersupport/.

10. YLIVOIMAINEN ESTE (FORCE MAJEURE)

Trustly ei missään tapauksessa ole vastuussa taloudellisista menetyksistä eikä viivästysten tai häiriöiden seurauksista, jos syynä on tulipalo, tulva, räjähdys, sota, lakko, työsulku, hallituksen tai siviili- tai sotilasviranomaisten toiminta, tietomurto, palvelunestohyökkäys (DoS), käyttäjän lainvastainen toiminta tai muu syy, johon Trustly ei voi kohtuudella vaikuttaa.

11. EPÄILTY RIKOLLINEN TOIMINTA

Trustly varaa itselleen oikeuden ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin, tallentaa tiedot käyttäjän tapahtumista ja estää ne, jos epäillään rikollista tai lainvastaista toimintaa tai ilmeisiä kolmansien osapuolien siviilioikeudellisia toimenpiteitä palvelun tarjoamisen vuoksi tai muita toimenpiteitä tai estoja, kuten palvelun väärinkäyttö tai vakava häiriö, joka voi aiheuttaa käyttäjälle tai Trustlylle vahinkoa sen luonteesta riippumatta.

12. ASIAKKAAN TUNTEMISEEN VELVOITTAVAT SÄÄDÖKSET (KYC) JA KÄYTTÄJÄN VELVOLLISUUS ANTAA TIETOJA

Käyttäjän maksutapahtumia valvotaan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estävien säädösten vaatimusten täyttämiseksi. Menetelmiä ja käytäntöjä tarkistetaan säännöllisesti, ja niihin tehdään muutoksia aika ajoin käyttäjän tapahtumien perusteella esimerkiksi toistuvuuden ja maantieteellisen sijainnin mukaan. Säädösten täyttämiseksi tietoja voidaan tallentaa ja käyttäjältä voidaan pyytää lisätietoja esimerkiksi henkilöllisyyden, maksutapahtuman tarkoituksen ja varojen alkuperän tunnistamiseksi. Kun käyttäjä toteuttaa maksutapahtuman palvelun avulla, hän sitoutuu antamaan kaikki tarvittaviksi katsottavat tiedot. Jos tietoja ei anneta, maksutapahtuma voidaan estää tai ryhtyä muihin toimenpiteisiin.

13. ERILLISYYS

Jos mikä tahansa tuomiovaltainen tuomioistuin tai viranomainen toteaa jonkun näiden sääntöjen ja ehtojen kohdan mitättömäksi, sen mitättömyys ei vaikuta sääntöjen ja ehtojen muiden kohtien pätevyyteen vaan ne säilyvät täysin lainvoimaisina ja pysyvät voimassa. Jos mikä tahansa näiden sääntöjen ja ehtojen kohdista todetaan mitättömäksi tai ehdon osa poistetaan, kyseinen ehto jää voimaan, kun siihen on tehty tarvittavat muutokset.

14. SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ

Näihin sääntöihin ja ehtoihin sovelletaan Ruotsin lakia sekä käyttäjän asuinmaan lakien nojalla mahdollisesti sovellettavia pakollisia säännöksiä. Erimielisyydet on pyrittävä ratkaisemaan osapuolten välisissä neuvotteluissa hyvässä hengessä. Kun käyttäjä on esittänyt vaatimuksen, Trustly saa 30 (kolmekymmentä) päivää aikaa vastata siihen. Jos osapuolet eivät pysty saavuttamaan sovintoa, erimielisyys ratkaistaan siviilioikeudenkäynnissä.

***

Trustly Group AB (556754-8655)
Rådmansgatan 40, floor 5
113 57 Stockholm/Sweden
website: https://trustly.com/en/
email: support@trustly.com

Supervised by the Swedish Financial Supervisory Authority

Box 7821

103 97 Stockholm

Email: finansinspektionen@fi.se

Phone: +46 8 408 980 00