TRUSTLY ÜLDISED TEENUSETINGIMUSED

KOHALDATAVAD ÜLDISED TEENUSETINGIMUSED 8.0. (TEENUSETINGIMUSED)

1. TEENUSE ÜLDKIRJELDUS

1.1. Pakutav teenus („teenus“) on pangast sõltumatu makselahendus, mis võimaldab teha maksetehinguid eri pankade pangakontodelt teatud riikides. Teenusena pakume teile („kasutajale“) lahendust, mis võimaldab (a) kiiresti, turvaliselt ja hõlpsalt teha internetipanga kaudu makseid toote- või teenusepakkujale („tarnijale”), (b) autentida end tarnija jaoks ja/või (c) saada tarnijalt makseid. Punktides (a) kuni (c) kirjeldatud toiminguid nimetatakse siinses dokumendis „tehinguks” või kokkuvõtvalt „tehinguteks”. Teenusega pakutakse liidest, mis ühendab kasutaja ja tema internetipanga liidese ning mis on loodud selleks, et kasutaja saaks teha pangaülekandeid kiiresti ja turvaliselt kasutajasõbraliku liidese kaudu, ilma et oleks vaja täiendavat tarkvara või registreerimist. 

1.2. Seda teenust ei paku teie pank ja see pole seotud teie pangaga. Teenust pakub Trustly Group AB (reg. nr. 556754-8655), Rootsi litsentseeritud makseasutus („Trustly"), tarnija vahendusel. Palun lugege need tingimused hoolikalt läbi. Kui te tingimustega ei nõustu, siis ärge tehingut tehke. Teenuse kasutamisega kinnitate tehingu toimumise ajal kehtivate teenusetingimustega nõustumise. Tingimusi võidakse aeg-ajalt ette teatamata muuta, mistõttu peab kasutaja alati enne tehingu teostamist tutvuma teenusetingimustega uuesti. Kui tingimusi on muudetud, tähistatakse muudetud versioon uue versiooninumbriga.

1.3. Kui kasutaja esitab Trustly veebiliidese eri osadesse vajalikud andmeid ja klõpsab nuppu „Jätka”, siis sellega esitab ta taotluse ja annab nõusoleku tehingu tegemiseks vastavalt kehtivatele teenusetingimustele. Taotluse esitamisega kinnitab kasutaja, et annab Trustlyle õiguse tehingu tegemiseks, ja aktsepteerib, et pärast kinnitamist seda õigust enam tagasi võtte või tühistada ei saa.

1.4. Olenevalt kasutatavast Trustly maksetootest võivad kehtida veel täiendavad (eri)teenusetingimused. Kui nende üldtingimuste ja eritingimuste vahel on vasturääkivusi, kehtivad eritingimuste sätted.

2. KASUTAJA ESITATAV LOGIMISTEAVE

Kõiki teenusetoiminguid, mille käigus kasutatakse isiklikke turvaandmeid (koode, paroole jmt), teeb konto volitatud omanik. Trustly talletab ja töötleb teie sisselogimisandmeid, mida te tehingu käigus esitate. Trustly edastab need andmed turvalist ühendust kasutades teenuseliidese kaudu teie internetipanga vastavale liidesele. Teenuse kasutamise käigus vahetatavad andmed/sõnumid krüpteeritakse ning kasutaja salajased sisselogimisandmeid edastatakse valitud panga vastavale sisestusväljale, kuid neid ei talletata. 

3. KASUTAJATEAVE

Maksetehingu tegemiseks teenust kasutades nõustub kasutaja sellega, et Trustly saab internetipangast kasutaja vastavaid andmeid ja töötleb neid privaatsuseeskirjad ette nähtud tingimustel ja otstarbel.

4. TEENUSE KASUTAJALE ESITATAVAD ÜLDNÕUDED

4.1. Teenuse kasutamiseks peab kasutaja olema vähemalt kaheksateistkümne (18) aasta vanune või tarnija nõutavas vanuses, volitatud sõlmima õiguslikult siduvaid lepinguid ja õigustatud kasutama tema internetipangas olevaid varasid. Kasutaja peab tagama nende nõuete täidetuse. Samuti peab kasutaja kinnitama, et ta ei kasuta teenust ühelgi sellisel viisil, mis on vastuolus kolmandate osapooltega sõlmitud kokkulepete või kohalduvate seadustega. Kasutaja vastutab isiklikult kõikide nende nõuetega seotud rikkumiste eest ja kinnitab teenuse kasutamisega, et neid nõudeid ei rikuta.

4.2. Kasutaja teeb ise kõik tehinguks vajalikud toimingud nagu näiteks internetipanka sisselogimine, maksmiseks konto valimine ja tehingu allkirjastamine. Seega on kasutajal täielik kontroll kõikide tehingu etappide üle. Küll aga võib teenusepakkuja mõnede tehingute puhul rakendada iseseisvalt teatud meetmeid, mis on vajalikud teenusefunktsioonide toimimiseks ja kasutaja tehingutaotluste täitmise võimaldamiseks (näiteks automaatne ja ajutine sätete või funktsioonide muutmine või kohandamine, kui need takistavad või  aeglustavad tehingu tegemist).  

5. TEHINGULE KULUV AEG

Kasutaja aktsepteerib, et teenusega makse tegemisel suunatakse maksed läbi üldiste arveldussüsteemide ning et erandjuhtudel võib raha ülekandmine kasutajalt tarnijale võtta aega kuni kolm (3) pangapäeva.

6. TEENUSE PEATAMINE

Trustly võib peatada teenuse pakkumise, kui see on vajalik asjakohaste tehniliste muudatuste tegemiseks või teenuse uuendamiseks seoses muudatustega kohaldatavates seadustes ja määrustes.

7. VASTUTUS JA HÜVITAMINE

7.1. Trustly vastutab teenuse kaudu kasutaja jaoks maksetehingute tegemise eest vastavalt Rootsi makseteenuseid reguleeriva seaduse nõuetele (nagu ette nähtud). Kui asjakohane seadus seda ette ei näe, siis Trustly kasutajale teenuse kasutamisega seoses otseselt või kaudselt tekkivate kahjude eest ei vastuta.

7.2. Tarnijalt tooteid, teenuseid, digitaalset sisu või muud ostes kehtivad kasutajale Tarnija vastavad tingimused ja Trustly ei vastuta mingil moel tarnija tegemiste või tegematajätmiste ees. Enne teenuse kasutamist lugege teenusetingimused kindlasti hoolikalt läbi ja kinnitage nendega nõustumist.

8. KASUTAJA PANGA KOHALDATAVAD VÕIMALIKUD MAKSUD VÕI TEENUSTASUD

8.1. Teenusega maksetehingut sooritades võite teha siseriiklikke või rahvusvahelisi makseid, mille eest kasutaja pank võib küsida vastavalt kasutaja ja panga vahel sõlmitud lepingule teenustasu. Teenuse kasutamisega kinnitab kasutaja, et vastutab ise kõigi teenustasude maksmise eest, mis tema panga siseriiklike või rahvusvaheliste maksete/tehingute puhul kehtivad.

8.1. Trustly ei küsi kasutajalt teenustasu tarnija kaudu.

9. KAEBUSED NING VIIVITUSTEST, KATKESTUSTEST, TÕRGETEST JMS TEAVITAMINE

9.1. Kui kasutaja kahtlustab või tuvastab teenusetõrkeid, peab ta sellest Trustlyt viivitamata teavitama. Teenusega seotud küsimused või kaebused palume edastada Trustlyle tugikeskuse (Trustly’s Support Center) kaudu veebilehel https://www.trustly.net/ee/support või saata meiliaadressil support@trustly.com. Kasutaja võib ka pöörduda meie kaebuste halduri poole, saates kirja alltoodud aadressil.

Trustly Group AB

To (adressaat): Complaints Manager (kaebuste haldur)

Rådmansgatan 40, floor (korrus) 5

113 57 Stockholm/Sweden

9.2 Trustly vastab küsimustele ja kaebustele elektrooniliselt ja inglise keeles. Kasutajal on aga õigus nõuda vastuse tõlkimist teenuse pakkumise piirkonna ametlikku keelde. 

9.3. Trustly järgib kaebuste menetlemisel Rootsi finantsjärelevalveasutuse vastavaid üldjuhiseid (FFFS 2002:23) ja menetleb neid vastavalt seaduslikele nõuetele.

9.4. Täiendavat teavet selle kohta, kuidas Trustly küsimusi ja kaebusi menetleb, leiate veebilehelt https://www.trustly.net/ee/support.

10. VÄÄRAMATU JÕUD

Trustly ei vastuta majandusliku kahju, viivituse või tõrke eest, kui selle põhjuseks on tulekahju, üleujutus, plahvatus, sõda, streik, embargo, valitsuse nõuded, tsiviil- või riigikaitsega seotud korraldused, andmeturberikkumised, kasutaja seaduserikkumised või muud asjaolud, mille üle Trustlyl puudub kontroll.

11. TEGEVUS KURITEGEVUSE KAHTLUSE JMS KORRAL

Trustly jätab endale õiguse rakendada asjakohaseid meetmeid, talletada kasutajaandmeid ja peatada kasutajatehingud, kui on põhjust kahtlustada kuritegelikku või ebaseaduslikku tegevust, kolmandate osapoolte tsiviilhagisid teenuse pakkumisega seoses või mõne muu teo või tegematajätmise tõttu nagu näiteks teenuse tõsised tõrked või kuritarvitamised, mis võivad kasutaja või Trustly huve kahjustada (olenemata kahju iseloomust).

12. KLIENDITUNDMISPÕHIMÕTE JÄRGIMINE JA KASUTAJA TEABE ESITAMISE KOHUSTUS

Kasutajate tehinguid jälgitakse, nagu kohaldatavad rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadused ette näevad. Järgitavaid poliitikaid ja rakendatavaid võtteid hinnatakse pidevalt ja vajadusel tehakse neis muudatusi, olenevalt kasutajaga seotud tingimustest, näiteks tehingumustrid, geograafilised asukohad jne. Kui kohalduvad seadused seda ette näevad, võidakse talletada kasutajaandmeid ja küsida kasutajalt täiendavat teavet isikutuvastusnõuete, makse eesmärgi ja raha päritoluga seoses. Teenuse abil maksetehingu tegemisega kinnitab kasutaja nõusolekut anda vastavaks otstarbeks vajalikke andmeid ja aktsepteerib, et andmete esitamata jätmise korral võidakse maksetehingu tegemisest keelduda või kohaldada muid asjakohaseid meetmeid.

13. HAGINÕUDED

Kui kohus või mõni muu pädev haldusasutus tunnistab mõne siinse dokumendi sätte kehtetuks või kohaldamatuks, ei mõjuta see siinseid muid sätteid ja need jäävad kehtima. Kui mõni siintoodud teenusetingimuste säte tunnistatakse kehtetuks või kohaldamatuks, kuid see oleks kehtiv või kohaldatav juhul, kui mõni sätte osa kustutada, rakendub vastav säte selle kehtivuse või kohaldatavuse tagamiseks vajalike muudatustega.

14. KOHALDATAVAD SEADUSED

Need teenusetingimused lähtuvad Rootsi seadustest ja vastavad kõigi kasutajate asukohariikide kohustuslikele nõuetele. Poolte vaidlused lahendatakse heas usus ja ennekõike läbirääkimiste teel, pärast kasutaja kaebuse esitamist. Trustly annab kaebuse osas tagasisidet hiljemalt kolmekümne (30) päeva jooksul. Kui pooled ei jõua nõude osas rahumeelsele kokkuleppele, lahendatakse vaidlus tsiviilõiguslikus korras.

***

Trustly Group AB (556754-8655)
Rådmansgatan 40, floor 5
113 57 Stockholm/Sweden
website: https://trustly.net
email: support@trustly.com

Supervised by the Swedish Financial Supervisory Authority

Box 7821

103 97 Stockholm

Email: finansinspektionen@fi.se

Phone: +46 8 408 980 00